Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Izazovi destinacijskog menadžmenta u krizi: strategije prilagodbe i oporavka

Voditeljica znanstvenog projekta i članovi projektnog tima

 1. izv. prof. dr. sc. Tea Golja
 2. izv. prof. dr. sc. Morena Paulišić
 3. doc. dr. sc. Tina Šegota, Greenwich University, London, Ujedinjeno Kraljevstvo
 4. Sanja Dolenec, mag. oec.
 5. Klara Tuličić, studentica diplomskog studija Kultura i turizam, FITIKS

Znanstveno područje:

 • Društvene znanosti

Znanstveno polje:

 • Ekonomija

Znanstvena grana:

 • Organizacija i menadžment

Ključne riječi:

 • Destinacijski menadžment, krizni menadžment, COVID-19, novi turizam, transformacije

 

Sažetak

Virus SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) koji uzrokuje bolest nazvanu COVID-19 ("coronavirus disease") otkriven je u Kini krajem 2019. godine. Vrlo se brzo proširio europskim tlom, ali i ostatkom svijeta i snažno utjecao na gospodarstvo i društvo. Neki od najsnažnije pogođenih sektora zasigurno su kulturne i kreativne industrije, prijevoz i turizam.  Turizam je, može se reći, prekonoćno prešao u eru ubrzane prilagodljivosti novim uvjetima i tzv. „novom normalnom“. Zatvaranje granica odnosno potpuni lockdown, restart faza, ponovno otvaranje turističkih destinacija i poslovanje u izmijenjenim uvjetima, ponovno zatvaranje destinacija sve su to faze kroz koje prolaze destinacije diljem svijeta dok paralelno negativne posljedice osjećaju gospodarstva i društvo. OECD (2020) procjenjuje da će pad turističke aktivnosti iznositi nekih 70%, ovisno o trajanju zdravstvene krize i brzini oporavka, dok UNWTO (2020) predviđa i pad od golemih 80%. Sve navedeno snažno utječe na rad i djelovanje destinacijskih menadžment organizacija (DMO). Zbog toga je nužno analizirati strategije prilagodbe i oporavka koje primjenjuju destinacijske menadžment organizacije u krizi.

Primarno je potrebno doći do spoznaje o zadovoljstvu menadžera DMO-a poduzetim aktivnostima u trima fazama korona-krize (lockdown, restart, planiranje budućeg razvoja) kao i budućim aktivnostima i planovima. Buduće aktivnosti ključne su kako bi se odredilo kolika će se važnost pridati novim trendovima u turizmu, organizaciji novog načina prihvata gostiju i pružanja usluga gostima u destinaciji. Tu posebno do izražaja dolazi digitalna transformacija i iskorištavanje prednosti informacijsko komunikacijskih tehnologija u pružanju usluga u turizmu, ali u svim fazama – od sanjarenja, preko putovanja, do boravka u destinaciji, povratka iz destinacije i ostavljanja utisaka po povratku. Uz digitalnu tehnologiju bit će bitno osigurati primjerenu razinu zaštite zdravlja i brige o sigurnosti gostiju u samoj destinaciji. Upravo su to čimbenici koji će u budućnosti silno razlikovati uspješne od manje uspješnih turističkih destinacija, a na destinacijskom menadžmentu je da upoznavanjem, edukacijom i vlastitim djelovanjem kroz razvoj proizvoda usmjerava razvoj turizma u destinaciji. Važno je doći do spoznaje jesu li destinacijske menadžment organizacije spremne preuzeti potpuno novu ulogu u kojoj će ključno biti osigurati tranziciju i surađivati s interesnim dionicima, odnosno (ko)kreatorima turističkog doživljaja (lanac vrijednosti u turizmu).

Ključne riječi: destinacijski menadžment, krizni menadžment, COVID-19, novi turizam, transformacije

SUMMARY:

The SARS-CoV-2 virus (SARS-coronavirus-2), which causes the disease known as COVID-19 ("coronavirus disease"), was discovered in China at the end of 2019. It rapidly spread across European soil and the rest of the world, significantly impacting the economy and society. Some of the sectors most severely affected are undoubtedly the cultural and creative industries, transportation, and tourism. Tourism, one might say, overnight transitioned into an era of accelerated adaptability to new conditions and the so-called "new normal." Border closures or complete lockdowns, restart phases, the reopening of tourist destinations, and operating under altered conditions—all these are stages that destinations worldwide go through, while economies and societies simultaneously feel the negative consequences. OECD (2020) estimates a tourism activity decline of about 70%, depending on the duration of the health crisis and the speed of recovery, while UNWTO (2020) predicts a massive 80% decline. All of this strongly affects the work and operations of Destination Management Organizations (DMOs). Therefore, it is essential to analyze the adaptation and recovery strategies applied by DMOs in times of crisis.

Primary importance lies in gaining an understanding of the satisfaction of DMO managers with the activities undertaken in the three phases of the coronavirus crisis (lockdown, restart, future development planning), as well as their future activities and plans. Future activities are crucial in determining the significance given to new trends in tourism, the organization of a new way of welcoming guests, and providing services to guests in the destination. This is where digital transformation and leveraging the advantages of information and communication technologies in providing tourism services come into play, in all phases—from dreaming and traveling to staying in the destination, returning from the destination, and leaving impressions upon return. Alongside digital technology, it will be crucial to ensure an appropriate level of health protection and guest safety in the destination itself. These are precisely the factors that will significantly differentiate successful from less successful tourist destinations in the future, and destination management plays a key role in guiding tourism development in the destination through product development, education, and proactive involvement. It is important to determine whether destination management organizations are ready to take on a completely new role in which ensuring transition and collaborating with stakeholders, i.e., co-creators of the tourist experience (tourism value chain), is crucial.

Keywords: Destination Management, Crisis Management, COVID-19, New Tourism, Transformations

Trajanje projekta

 • Od 17. prosinca 2020. do 17. prosinca 2023.

Objavljeni radovi

 1. Golja, T. i Lekić, R. (2020). Destinacijski menadžment u funkciji razvoja kulturnog turizma kontinentalne Hrvatske - primjer destinacije Križevci. Studia Polensia, 9(1), 103-141. Dostupno na:https://doi.org/10.32728/studpol/2020.09.01.06 
 2. Golja, T. (2021). The Behavior and Response Of Regional Destination Management Organisations in the Two Recovery Phases of Tourism Destination Amid COVID-19 Pandemic. The Case of Croatia. Revista Turismo. Estudos and Praticas, 10 (1), 1-19. Dostupno na: http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/article/view/2873/2543  (Rad je objavljen u časopisu koji je zastupljen u bazama podataka Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index.)
 3. Kostić-Bobanović, Moira; Dolenec, Sanja (2021). Ključni čimbenici izbora destinacije i razina zadovoljstva turista: primjer Istarske županije.  U: Gržinić, J. i Bevanda, V. (ur.) Turistički razvoj i utjecaji na destinaciju. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2021. str. 209-254. (https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu%3A5651/datastream/FILE0/view)
 4. Lekić, R., Golja, T. i Dabo, K. (2022). New Form of Transformative Tourism - Philotherapy as a Resource Base in the Post-corona Crisis // RURAL TOURISM: QUALITY, SUSTAINABILITY, INCLUSIVENESS / Tubić, D. ; Bakan, R. ; Pleša, Puljić, N. (ur.) Virovitica, 2022. str. 224-241 (https://5kongres.klubselo.hr/images/uploads/173/zbornik_radova_cavtat_2.pdf)
 5. Buršić, E., Golja, T. i Maras Benassi, H. (2023). Analysis of Croatian Public Museums Digital Initiatives Amid COVID-19 and Reccommendations for Museum Management and Governance, Management, Journal of Contemporary Management Issues, 28(1), 211 – 226. (https://hrcak.srce.hr/file/439363)

Objavljena znanstvena monografija:

 1. Golja, T. ur. (2021). Izazovi destinacijskog menadžmenta i imaginacija turizma budućnosti. Prilagodba destinacijskih menadžment organizacija COVID-19 okruženju. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (https://www.bib.irb.hr:8443/1237207 )

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima:

 1. 5. Međunarodni kongres o ruralnom turizmu 2022., Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj „Klub članova Selo“ i dr., Cavtat, 27. – 30. travnja 2022. (prezentiran rad: „A New Form of Transformative Tourism: Philotherapy as a Resource Base in The Post-Corona Crises“)
 2. Communication Management Forum 2021,  Edward Bernays University College, Institut za društvena istraživanja i Institut za turizam, 19. i 20. ožujka 2021. (prezentiran rad:  „Destinacijskim partnerstvom do inovativne promocije i razvoja doživljaja kulturnog turizma u post-COVID vremenima“ – prezentacija na engleskom jeziku)
 3. The 3rd Economics, Business & Organization Research Conference EBOR 2020, University of Rome Tor Vergata, Rim, (online-virtual), 20.-22. studeni 2020. (prezentiran rad:  „Can Digital Technology Redifine Cultural Experiences and Boost Destination Competitiveness? The Case of Istra, Croatia“)
 4. The 6th International Scientific Conference Knowledge Based Sustainable Development ERAZ 2020, University of National and World Economy – Sofia, Bulgaria; Faculty of Economics and Business, Mediterranean University – Podgorica, Montenegro; Faculty of Commercial and Business Studies – Celje, Slovenia; Faculty of Applied Management, Economics and Finance, Belgrade; Association of Economists and Managers of the Balkans along with the College of Regional Development and Banking Institute – Ambis from Prague, Czech Republic, (online-virtual),  21. svibanj 2020. (prezentiran rad: „Destination Management Resiliance in the Outbrak of Coronavirus – Case of Croatia“)