Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Predviđeni ishodi učenja studijskog programa

Na diplomskome studiju Turizam i razvoj vrednuju se činjenična i teorijska znanja do poznatih granica područja kojim se studij bavi te se dodiruju granice drugih područja koja su temelj znanstvenoga istraživanja u dijelu toga područja. Razvija se apstraktno kreativno razmišljanje (potrebno u istraživanjima za razvijanje novih znanja). Ostvaruje se složena komunikacija i suradnja u skupini u raznolikim uvjetima. Izvršavaju se složeni zadatci i prilagođavaju se unutar zadanih smjernica te se preuzima odgovornost za izvršavanje zadataka, za djelovanje i vrednovanje. Diplomskim radom dokazuju se stečene kompetencije i postignuti ishodi pri rješavanju problema.

Ishodi učenja za studijski program turizam i razvoj navode se u nastavku. Po završetku studija studenti će moći:

 • konstruirati, implementirati i upravljati razvojem turističkog proizvoda i turističkom destinacijom u cjelini
 • analizirati i konstruirati programe razvoja javne turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove u destinaciji
 • analizirati i mjeriti utjecaj ekonomskih i društvenih funkcija turizma
 • prilagoditi poslovne procese i primjenjivati metode za održivi razvoj turističke destinacije uz primjenu pravne regulative
 • ocjenjivati važnost interdisciplinarnosti i multidisciplinarnosti turizma u formiranju konkurentnog turističkog proizvoda i pozicioniranja turističke destinacije te razumjeti selektivnost
 • interpretirati i primijeniti teorijsko-metodološke osnove u upravljanju razvojem turizma
 • preporučiti smjernice za izradu i implementaciju plana razvoja turizma na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini
 • preispitati  uzročno-posljedične veze utjecaja razvoja turizma na stanje društva i okoliša
 • interpretirati praktičnu primjenu stečenih teorijskih znanja u različitim specifičnim područjima turizma kao uslužne (ekonomije) i kao društvene aktivnosti u suvremenom okruženju
 • razumjeti koncepcije održivog razvoja i društveno odgovornog poslovanja te kritički vrednovati mogućnosti njihove primjenu u turizmu
 • formulirati i predložiti optimalan sustav upravljanja turističkom destinacijom
 • analizirati ekonomsku ulogu poduzetništva uz razumijevanje temelja poduzetničkog procesa i specifičnostima u turizmu
 • ocijeniti informacijske potrebe poslovnih subjekata u turizmu koje služe kao podloga za strateško odlučivanje te
 • povezivanjem suvremenih teorija i metoda financijskog i upravljačkog računovodstva s financijskim managementom
 • predložiti suvremeni instrumentarij kao podlogu za strateško informiranje managementa subjekata u turizmu.
 • prepoznati i analizirati globalne turističke trendove i stanja u međunarodnom turizmu
 • stvarati nove ideje i inicijative kod provođenja menadžerskih aktivnosti i funkcija u poduzećima iz ugostiteljstva i turizma te razumjeti i primijeniti osnove standarda upravljanja kvalitetom.