Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Predviđeni ishodi učenja studijskog programa

Prijediplomski studij poslovna informatika polazi od činjeničnih i teorijskih znanja, a završava sa spoznajnim vještinama logičkoga i kreativnoga razmišljanja. Socijalne se vještine grade u specifičnim pristupima svakoga kolegija. Samostalnost i odgovornost preduvjet je za uspješno završavanje studija (i pisanje završnoga), no ogleda se i u izvršavanju zadataka većine kolegija. 

Na prijediplomskome studiju analiziraju se i sintetiziraju činjenice iz područja koje pokriva studijski program te se one vrednuju. Razvijaju se jednostavna, apstraktna i kreativna razmišljanja (potrebna za razvijanje rješenja apstraktnih problema). Ostvaruje se složena komunikacija i suradnja u skupini. Izvršavaju se jednostavni i složeni zadatci pod stručnim neposrednim i povremenim vodstvom i mentorstvom. Završnim radom dokazuju se stečene kompetencije i postignuti ishodi pri rješavanju problema.

    Ishodi učenja za studijski program Informatički menadžment navode se u nastavku. Po završetku studija studenti će biti sposoban:

  • definirati, interpretirati, povezivati temeljne pojmove i primijeniti ključna znanja iz područja mikroekonomije, makroekonomije, poslovnog računovodstva, marketinga, monetarne ekonomije, organizacije, managementa, trgovačkog prava, međunarodne ekonomije i poslovnih financija 
  • društveno odgovorno koristiti se ekonomskim pojmovima u kritičkom promišljanju suvremenih zbivanja i osmišljavanju odgovarajućih rješenja ekonomskih problema
  • definirati, interpretirati i povezati temeljne pojmove iz područja matematike, statistike i poslovne informatike te primijeniti odgovarajuće matematičke, statističke i informatičke metode i tehnike u rješavanju problema u novim situacijama 
  • primjenjivati ekonomsku i informatičku terminologiju u komunikaciji na hrvatskom i stranom jeziku (engleski/njemački/talijanski) 
  • koristiti se naprednim softverskim alatima za izradu dokumenata, prezentacija, internetskih stranica, provedbu proračuna i simulacija
  • ukazati na stanje i trendove razvoja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT), te procijeniti njihovu primjenjivost u zadanom kontekstu 
  • prepoznati i razlikovati osnovne aspekte vertikalnih područja poslovne primjene IKT (industrija, zdravstvo, turizam, i sl.), te horizontalne poslovne aplikacije (uredski sustavi, potpora odlučivanju, upravljanje odnosima s kupcima, planiranje resursa poduzeća, i sl.)
  • analizirati ključne aspekte primjene informacijske tehnologije (IT) 
  • objasniti procese, metode i tehnologije upravljanja IT uslugama i resursima, te samostalno ili kao član tima, primijeniti stečena znanja u pružanju potpore različitim vrstama usluga vezanih za IKT
  • objasniti, analizirati i prilagoditi potrebama korisnika funkcioniranje poslovnog informacijskog sustava te primjenjivati suvremena softverska rješenja u praćenju i proučavanju poslovanja.