Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Predviđeni ishodi učenja studijskog programa

Na diplomskome studiju financijski management vrednuju se činjenična i teorijska znanja do poznatih granica područja kojim se studij bavi te se dodiruju granice drugih područja koja su temelj znanstvenoga istraživanja u dijelu toga područja. Razvija se apstraktno kreativno razmišljanje (potrebno u istraživanjima za razvijanje novih znanja). Ostvaruje se složena komunikacija i suradnja u skupini u raznolikim uvjetima. Izvršavaju se složeni zadatci i prilagođavaju se unutar zadanih smjernica te se preuzima odgovornost za izvršavanje zadataka, za djelovanje i vrednovanje. Diplomskim radom dokazuju se stečene kompetencije i postignuti ishodi pri rješavanju problema.

Ishodi učenja za studijski program financijski management navode se u nastavku. Po završetku studija studenti će moći:

 • ocijeniti informacijske potrebe poslovnih subjekata koje služe kao podloga za strateško odlučivanje te povezivanjem suvremenih teorija i metoda financijskog i upravljačkog računovodstva s financijskim managementom predložiti suvremeni instrumentarij kao podlogu za strateško informiranje managementa
 • analizirati potrebe poslovnih subjekata za dodatnim izvorima financiranja, predložiti mogućnosti financiranja obrtnih sredstava i investicija te računovodstveno pratiti i proučavati izvore financiranja i poduzete investicije
 • primijeniti specifične metode računovodstva proračuna, proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija pri računovodstvenom obuhvatu imovine, izvora financiranja, prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, te implementirati metode planiranja, praćenja i izvršenja proračuna i financijskog plana te financijskog izvještavanja
 • primijeniti metode računovodstvenog obuhvata (praćenja i proučavanja) pojedinih poreznih oblika
 • odrediti i usporediti ulogu fiskalnog sustava na nacionalnoj i na međunarodnoj razini, odrediti i usporediti financijsku ulogu pojedinih grupa poreza u poreznom sustavu nacionalnih gospodarstava te analizirati, ocijeniti i dokazati utjecaj različitih čimbenika poreznih/fiskalnih sustava na različita gospodarstva
 • analizirati i kritički vrednovati poslovne subjekte u međunarodnom okruženju (koristi i rizike), razlikovati oblike financiranja međunarodne razmjene i razmotriti važnost pojedinih međunarodnih financijskih institucija
 • objasniti implikacije poslovanja multinacionalnih kompanija u međunarodnom monetarnom i fiskalnom okruženju te primijeniti metode i preporučiti korištenje određenih fiskalnih instrumenata
 • utvrditi povezanost između strukture financijskih institucija i tržišta na nacionalnoj razini i financijske stabilnosti na supranacionalnoj razini te odrediti značaj međunarodnih financijskih subjekata s naglaskom na razumijevanje rizika i važnost regulacije
 • analizirati poslovanje financijskih institucija te objasniti upravljanje i odrediti razinu regulacije financijskih institucija
 • analizirati realne i financijske investicije, prosuditi i predložiti isplativost ulaganja u iste te kritički vrednovati implikacije poslovanja trgovačkih društava u međunarodnom okruženju
 • prezentirati zaključke i argumente koji ih podupiru iz fiskalne, financijske, monetarne te računovodstvene sfere
 • koristiti se metodama vrednovanja poduzeća u realnom poslovnom okruženju
 • definirati, opisati i povezivati temeljne pojmove suvremene mikroekonomske teorije, osobito u području teorije igara i nesigurnosti
 • rješavati mikroekonomske probleme upotrebom raznih analitičkih metoda i tehnika uključujući matematičku analizu, s naglaskom na primjenu metoda maksimizacije na ponašanje ekonomskih subjekata.

 

Osim ishoda učenja stečenih u obveznim predmetima, studenti će u izbornim predmetima moći:

 • identificirati kritične elemente internog okruženja s aspekta pogrešaka i prijevara te osigurati mehanizme sprečavanja i detekcije nepravilnosti u poslovanju
 • objasniti i identificirati važnost fiskalnih odnosa različitih razina vlasti različito ustavno uređenih država te izračunati, usporediti, prezentirati i ocijeniti statičke i poredbene pokazatelje lokalnih razina vlasti u pojedinoj državi te preporučiti mjere za poboljšanje fiskalnog „zdravlja“ lokalnih jedinica
 • uspoređivati i određivati rezultate različitih metoda procjene investicijskih projekata, procijeniti novčane tokove investicijskih projekata te definirati rizike kojima su investicijski projekti izloženi
 • identificirati mogućnost financiranja projekata iz fondova i programa Europske unije i aktivno sudjelovati u prijavama na natječaje i u implementaciji odobrenih projekata
 • analizirati i usporediti indikatore gospodarskog razvoja zemalja članica Europske unije; razumjeti djelovanje institucija i zajedničkih politika i kritički promišljati o suvremenim trendovima u Europskoj uniji, te o mogućnostima prosperiteta koje članstvo u EU donosi Hrvatskoj
 • analizirati interne i eksterne okoline u kojoj poslovni subjekt djeluje te predlagati odluke o njegovom strateškom usmjerenju kao i načinima njihove implementacije
 • identificirati i primijeniti specifične empirijske metode u testiranju teorijskih modela radi istraživanja određenog  ekonomskog problema
 • definirati, interpretirati, povezivati i kritički analizirati temeljne pojmove iz područja bankarskog prava
 • identificirati i primijeniti marketinške alate specifične za financijske institucije
 • identificirati specifičnosti poslovanja i upravljanja javnim službama, analizirati njihovo poslovanje te prepoznati rizike s kojima se suočavaju
 • iskazati određeni ekonomski problem u kvantitativnom okruženju, odnosno kreirati model navedenog problema korištenjem kvantitativnih varijabli i pronaći odgovarajuće rješenje
 • definirati, interpretirati i povezivati temeljne pojmove iz područja modela ekonomskog rasta, makroekonomskog modeliranja, makroekonometrije
 • odgovorno koristiti se odgovarajućim matematičkim, statističkim i ekonometrijskim metodama i tehnika te teorijskim postavkama u postavljanju modela ekonomskog rasta.