Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Predviđeni ishodi učenja studijskog programa

Na diplomskome studiju Financijski management vrednuju se činjenična i teorijska znanja do poznatih granica područja kojim se studij bavi te se dodiruju granice drugih područja koja su temelj znanstvenoga istraživanja u dijelu toga područja. Razvija se apstraktno kreativno razmišljanje (potrebno u istraživanjima za razvijanje novih znanja). Ostvaruje se složena komunikacija i suradnja u skupini u raznolikim uvjetima. Izvršavaju se složeni zadatci i prilagođavaju se unutar zadanih smjernica te se preuzima odgovornost za izvršavanje zadataka, za djelovanje i vrednovanje. Diplomskim radom dokazuju se stečene kompetencije i postignuti ishodi pri rješavanju problema.

Ishodi učenja za studijski program financijski management navode se u nastavku. Po završetku studija studenti će moći:

 • ocijeniti informacijske potrebe poslovnih subjekata koje služe kao podloga za strateško odlučivanje te povezivanjem suvremenih teorija i metoda financijskog i upravljačkog računovodstva s financijskim managementom predložiti suvremeni instrumentarij kao podlogu za strateško informiranje managementa
 • analizirati potrebe poslovnih subjekata za dodatnim izvorima financiranja, predložiti mogućnosti financiranja obrtnih sredstava i investicija te računovodstveno pratiti i proučavati izvore financiranja i poduzete investicije
 • primijeniti specifične metode računovodstva proračuna, proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija pri računovodstvenom obuhvatu imovine, izvora financiranja, prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, te implementirati metode planiranja, praćenja i izvršenja proračuna i financijskog plana te financijskog izvještavanja
 • primijeniti metode računovodstvenog obuhvata (praćenja i proučavanja) pojedinih poreznih oblika
 • odrediti i usporediti ulogu fiskalnog sustava na nacionalnoj i na međunarodnoj razini, odrediti i usporediti financijsku ulogu pojedinih grupa poreza u poreznom sustavu nacionalnih gospodarstava te analizirati, ocijeniti i dokazati utjecaj različitih čimbenika poreznih/fiskalnih sustava na različita gospodarstva
 • analizirati i kritički vrednovati poslovne subjekte u međunarodnom okruženju (koristi i rizike), razlikovati oblike financiranja međunarodne razmjene i razmotriti važnost pojedinih međunarodnih financijskih institucija
 • objasniti implikacije poslovanja multinacionalnih kompanija u međunarodnom monetarnom i fiskalnom okruženju te primijeniti metode i preporučiti korištenje određenih fiskalnih instrumenata
 • utvrditi povezanost između strukture financijskih institucija i tržišta na nacionalnoj razini i financijske stabilnosti na supranacionalnoj razini te odrediti značaj međunarodnih financijskih subjekata s naglaskom na razumijevanje rizika i važnost regulacije
 • analizirati poslovanje financijskih institucija te objasniti upravljanje i odrediti razinu regulacije financijskih institucija
 • analizirati realne i financijske investicije, prosuditi i predložiti isplativost ulaganja u iste te kritički vrednovati implikacije poslovanja trgovačkih društava u međunarodnom okruženju
 • prezentirati zaključke i argumente koji ih podupiru iz fiskalne, financijske, monetarne te računovodstvene sfere
 • koristiti se metodama vrednovanja poduzeća u realnom poslovnom okruženju
 • identificirati kritične elemente internog okruženja s aspekta pogrešaka i prijevara te osigurati mehanizme sprečavanja i detekcije nepravilnosti u poslovanju
 • Usporediti, vrednovati, kritički prosuđivati i komentirati nefinancijska izvješća poduzeća te osmisliti i dizajnirati nefinancijsko izvješće kroz primjenu različitih smjernica i standarada.
 • Prepoznati te primijeniti različite specifičnosti računovodstvenog obuhvata poslovnih subjekata u sektoru bankarstva, osiguravajućih društava, sektoru hotelijerstva i ugostiteljstva  te u sektoru trgovačke djelatnosti, uslužne, proizvodne, graditeljske i poljoprivredne.
 • definirati, razlikovati i opisati različite oblike rizika, koristiti kvalitativne i kvantitativne metode za mjerenje rizika te odabrati i primijeniti odgovarajuću strategiju zaštite, odnosno obrane od rizika.
 • objasniti i identificirati važnost fiskalnih odnosa različitih razina vlasti različito ustavno uređenih država, analizirati i objasniti elemente i strukturu različitih modela financijskog položaja lokalnih jedinica vlasti te preporučiti mjere za poboljšanje fiskalnog “zdravlja” lokalnih jedinica.