Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ekonomska politika i makroekonomski management

Autori:
Soumitra Sharma i Daniel Tomić

Izdavač:
Mikrorad d.o.o., Zagreb

Godina izdanja: 2012.

Ukratko o knjizi:

Ekonomika je društvena znanost. Ona je onoliko precizna koliko je dobro shvaćamo, odnosno koliko razumijemo temeljne gospodarske procese, ekonomske zakonitosti, društvene institucije kao i ponašanje svih sudioniika u društveno-ekonomskom sustavu. Preduvjeti za uspješno funkcioniranje bilo kojeg nacionalnog gospodarstva jesu njegova materijalna snaga, visoko kvalificirana i kvalitetna radna snaga, stupanj razvijenosti tehnologije te uključenost u međunarodne tokove. Održivi gospodarski rast i podizanje životnog standarda ljudi osnovni su ciljevi svakog društva. Premda tu zadaću prvenstveno moraju realizirati gospodarski subjekati (tj. poduzeće), u moderno doba uloga države u toj funkciji svakako nije zanemariva.

U realizaciji spomenutih ciljeva društva, države imaju zadatak koordiniranja svih čimbenika. Instrument te koordinacije je sustav ekonomskih polika. Ekonomsti sagledavaju sustav ekonomskih politika na različite načine. Dok ih neki vide kao skup raspoloživih mjera monetarne, fiskalne, dohodovno-nadnične i cjenovne politike, ostali ih shvaćaju kao kompleksan i sofisticiran proces ekonomskog ponašanja svih subjekata – od pojedinca do međunarodnih institucija. Očito je, u kontekstu takvog shvaćanja, vrlo težak i delikatan zadatak upravo održavanje ravnoteže na svim razinama funkcioniranja gospodarstva. Države s jedne strane imaju obvezu svojom aktivnom ulogom stvoriti prikladan ambijent za ostvarenje bržeg gospodarskog rasta, dok s druge strane istovremeno moraju održavati opću ravnotežu. U tom smislu, državne institucije raspolažu mnogim instrumentima koje se mogu upotrijebiti prema potrebi. Oportunost ili bolje rečeno umijeće upotrebe 'opće poznatih alata' možemo nazvati makroekonomskim managementom, odnosno makroekonomskim upravljanjem.

Proučavajući osnovne relacije u ekonomici, autori ove knjige poimaju makroekonomsko upravljanje osnovnim zadatkom države. Svaka država svojim ekonomskim ciljevima teži ostvarenju visokih stopa rasta društvenog bruto proizvoda, održavanju razine pune zaposlenosti, stabilnosti cijena i uravnoteženosti platne bilance. U idealnoj situacije svi bi se ti ciljevi trebali ostvarivati simultano, što je rijetko slučaj. Stoga, nositelji ekonomskih politika nastoje politikom finog podešavanja kreirati gospodarske temelje i okvir za postizanje navedenih ciljeva. Konzistentnost makroekonomske politike u prepoznavanju potencijalnih momenata razvoja vode formiranju društvenih očekivanja koja definiraju promjene u ekonomskim varijablama, ali i u budućem smjeru ekonomske politike. To je zapravo sukus makoekonomskog upravljanja. Knjiga Ekonomska politika i makroekonomski management naš je skroman doprinos proučavanju mjera ekonomske politike. Prezentirajući svoje poglede na različite, mikro i makro, aspekte ekonomske politike, autori su napisali tekst koji je prvenstveno namijenjen znanstvenicima i studentima, međutim koji mogu koristiti i svi oni koje zanimaju opća ekonomska pitanja i problemi, odnosno način njihova rješavanja.

Okvirni sadržaj knjige je sljedeći:

I. Uvod                                                                                                                             
II. Metode ekonomske analize nacionalnog gospodarstva                                     
III. Mikro i makroekonomski aspekt ekonomske politike                                      
IV. Makroekonomska politika                                                                          
V. Ciljevi, instrumenti, država i politika                                                                 
VI. Makroekonomsko upravljanje                                                                        
VII. Fino-podešavanje ekonomske politike                                                            
 

O autorima:

Dr. sc. Soumitra Sharma, profesor emerituss je afirmiran i međunarodno priznati znanstvenik i pedagog, bogatog znanstvenog opusa, aktivan i kreativan u stručnom radu. Njegova je trajna preokupacija približavanje suvremenim svjetskim trendovima u nastojanju da pridonese rješavanju dilema ekonomske politike i unaprjeđivanju ekonomske teorije u skladu sa stvarnim problemima gospodarstva. U svojim je radovima nastojao značajna teorijska i praktična ekonomska istraživanja približiti studentima, suradnicima i široj znanstvenoj i stručnoj javnosti. Originalni znanstveni doprinos ekonomskoj literaturi predstavljaju njegovi inovativni koncepti o makroekonomskom upravljanju ekonomskom politikom, o pokretnom trokutu ciljeva ekonomske politike i o značenju filozofskih  i povijesnih podloga za objašnjenje suvremenih kretanja u ekonomici. Pokazao je zavidnu sposobnost organiziranja međunarodnih znanstvenih skupova na kojima su, zahvaljujući njegovom osobnom poznanstvu, sudjelovali i neki nobelovci kao i drugi ekonomisti svjetskog glasa. Predavao je diljem svijeta, na svim kontinentima (SAD, UK, Japan, Kina, Indija, Australija, Argentina, Brazil, itd.). Bivši je dekan Ekonomskog fakulteta u Zagrebu te aktualni profesor emeritus ekonomije pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Profesor Sharma objavio je i uredio preko 20 monografija, udžbenika i knjiga te oko 50 znanstvenih i stručnih članaka.

Dr. sc. Daniel Tomić, docent s Odjela za ekonomiju i turizam 'Dr. Mijo Mirković', Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli je u relativno kratkom roku bavljenja istraživačkom i obrazovnom djelatnošću polučio značajan broj znanstvenih i stručnih radova u grani opće ekonomije koji su osnova za daljnja istraživanja i znanstvene pothvate, ali i veoma vrijedna materija koju studenti mogu koristiti u svojem obrazovanju. Daniel Tomić autor je i ko-autor 18-tak znanstvenih i stručnih radova, od kojih se posebno ističe poznato ko-autorstvo s profesorom emeritusom Soumitra Sharmom na udžbeniku 'Mikroekonomska analiza tržišne moći i strateškog ponašanja poduzeća'. Područja znanstvenog interesa su mu makroekonomsko modeliranje, privredni razvoj, povijest ekonomske misli, ali i područja poput mikroekonomske analize te industrijske organizacije.