Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Predviđeni ishodi učenja studijskog programa

Preddiplomski studij management i poduzetništvo polazi od činjeničnih i teorijskih znanja, a završava sa spoznajnim vještinama logičkoga i kreativnoga razmišljanja. Socijalne se vještine grade u specifičnim pristupima svakoga kolegija. Samostalnost i odgovornost preduvjet je za uspješno završavanje studija (i pisanje završnoga), no ogleda se i u izvršavanju zadataka većine kolegija.

Na preddiplomskome studiju analiziraju se i sintetiziraju činjenice iz područja koje pokriva studijski program te se one vrednuju. Razvijaju se jednostavna, apstraktna i kreativna razmišljanja (potrebna za razvijanje rješenja apstraktnih problema). Ostvaruje se složena komunikacija i suradnja u skupini. Izvršavaju se jednostavni i složeni zadatci pod stručnim neposrednim i povremenim vodstvom i mentorstvom. Završnim radom dokazuju se stečene kompetencije i postignuti ishodi pri rješavanju problema.

Ishodi učenja za studijski program management i poduzetništvo navode se u nastavku. Po završetku studija studenti će moći:

 • definirati, interpretirati, povezivati temeljne pojmove i primijeniti ključna znanja iz područja mikroekonomije, makroekonomije, računovodstva, marketinga, javnih financija, monetarne ekonomije, organizacije, managementa, poduzetništva, trgovačkog prava, međunarodne ekonomije i gospodarstva Hrvatske
 • društveno odgovorno koristiti se temeljnim pojmovima iz područja mikroekonomije, makroekonomije, računovodstva, marketinga, javnih financija, monetarne ekonomije, organizacije, managementa, poduzetništva, trgovačkog prava, međunarodne ekonomije i gospodarstva Hrvatske u kritičkom promišljanju suvremenih ekonomskih zbivanja i osmišljavanju odgovarajućih rješenja ekonomskih problema
 • definirati, interpretirati i povezivati temeljne pojmove iz područja matematike, statistike i informatike te društveno odgovorno se koristiti odgovarajućim matematičkim, statističkim i informatičkim metodama i tehnikama u rješavanju ekonomskih problema u novim situacijama
 • primjenjivati ekonomske termine u komunikaciji na stranom jeziku (engleski/njemački/talijanski)
 • koristiti i analizirati stručnu literaturu te na temelju nje argumentirano raspravljati u usmenom i pisanom obliku
 • prepoznati i analizirati teorije menadžmenta i poduzetništva te primijeniti znanja iz menadžerskih funkcija
 • prepoznati, razlikovati i kritički analizirati suvremene teme iz menadžmenta i poduzetništva
 • identificirati i definirati probleme iz područja menadžmenta i poduzetništva
 • razumjeti uzročno-posljedične veze utjecaja procesa razvoja gospodarstva na društvene promjene i stanje okoliša te kritički vrednovati mogućnosti implementacije koncepcija održivog razvoja i društveno odgovornog poslovanja u gospodarstvu
 • interpretirati stvarne poslovne situacije i probleme
 • primjenjivati kvalitativne i kvantitativne metode poslovnog odlučivanja u rješavanju jednostavnijih menadžerskih problema
 • oblikovati kritičke stavove o utjecaju okruženja na gospodarske subjekte
 • razlikovati činjenice od pretpostavki; na činjenicama temeljiti zaključke, argumentaciju i raspravu.

 

Osim ishoda učenja stečenih u obveznim predmetima, studenti će u izbornim predmetima moći:

 • objasniti pojmove, raspravljati o suvremenim temama i primijeniti metode iz područja odabranih tema uvoda u ekonomiju, metodologije istraživačkog rada, financijskih tržišta, radionice, politike konkurencije, trgovačkog ugovornog prava, interkulturalne komunikacije na njemačkom jeziku, upravljanja kvalitetom, financijskog računovodstva, revizije i analize poslovanja, međunarodnog poduzetništva
 • tumačiti i interpretirati temeljne pojmove turističke teorije
 • analizirati proces razvoja proizvoda te sudjelovati u razradi svih marketinških aktivnosti koje se poduzimaju u njegovu razvoju, u lansiranju proizvoda na tržište te u njegovom životnom ciklusu.