Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Predviđeni ishodi učenja studijskog programa

Prijediplomski studij management i poduzetništvo polazi od činjeničnih i teorijskih znanja, a završava sa spoznajnim vještinama logičkoga i kreativnoga razmišljanja. Socijalne se vještine grade u specifičnim pristupima svakoga kolegija. Samostalnost i odgovornost preduvjet je za uspješno završavanje studija (i pisanje završnoga), no ogleda se i u izvršavanju zadataka većine kolegija. 

Na prijediplomskome studiju analiziraju se i sintetiziraju činjenice iz područja koje pokriva studijski program te se one vrednuju. Razvijaju se jednostavna, apstraktna i kreativna razmišljanja (potrebna za razvijanje rješenja apstraktnih problema). Ostvaruje se složena komunikacija i suradnja u skupini. Izvršavaju se jednostavni i složeni zadatci pod stručnim neposrednim i povremenim vodstvom i mentorstvom. Završnim radom dokazuju se stečene kompetencije i postignuti ishodi pri rješavanju problema.

Ishodi učenja za studijski program management i poduzetništvo navode se u nastavku. Po završetku studija studenti će moći:

 • definirati, interpretirati, povezivati temeljne pojmove i primijeniti ključna znanja iz područja mikroekonomije, makroekonomije, računovodstva, marketinga, javnih financija, monetarne ekonomije, organizacije, managementa, poduzetništva, trgovačkog prava, međunarodne ekonomije i gospodarstva Hrvatske
 • društveno odgovorno koristiti se temeljnim pojmovima iz područja mikroekonomije, makroekonomije, računovodstva, marketinga, javnih financija, monetarne ekonomije, organizacije, managementa, poduzetništva, trgovačkog prava, međunarodne ekonomije i gospodarstva Hrvatske u kritičkom promišljanju suvremenih ekonomskih zbivanja i osmišljavanju odgovarajućih rješenja ekonomskih problema
 • definirati, interpretirati i povezivati temeljne pojmove iz područja matematike, statistike i informatike te društveno odgovorno se koristiti odgovarajućim matematičkim, statističkim i informatičkim metodama i tehnikama u rješavanju ekonomskih problema u novim situacijama
 • primjenjivati ekonomske termine u komunikaciji na stranom jeziku (engleski/njemački/talijanski)
 • koristiti i analizirati stručnu literaturu te na temelju nje argumentirano raspravljati u usmenom i pisanom obliku
 • objasniti i interpretirati teorije menadžmenta i poduzetništva te primijeniti znanja iz menadžerskih funkcija
 • primijeniti temeljna dostignuća suvremenog menadžmenta i poduzetništva u svim vrstama organizacija i na svim organizacijskim razinama.
 • analizirati različite stilove i načine odlučivanja, ograničenja u odlučivanju i okolnosti u kojima se odlučuje te interpretirati organizacijske i psihološke aspekte odlučivanja
 • razumjeti uzročno-posljedične veze utjecaja procesa razvoja gospodarstva na društvene promjene i stanje okoliša te kritički vrednovati mogućnosti implementacije koncepcija održivog razvoja i društveno odgovornog poslovanja u gospodarstvu
 • interpretirati znanstvenu disciplinu menadžmenta kroz njene pristupe 
 • primjenjivati kvalitativne i kvantitativne metode poslovnog odlučivanja u rješavanju jednostavnijih menadžerskih problema
 • oblikovati kritičke stavove o utjecaju okruženja na gospodarske subjekte
 • razlikovati činjenice od pretpostavki; na činjenicama temeljiti zaključke, argumentaciju i raspravu.
 • analizirati uloge i zadatke menadžera i poduzetnika u organizacijama te interpretirati opravdanosti i potrebu za primjenom odgovarajućih menadžerskih i poduzetničkih vještina u danoj situaciji
 • interpretirati stvarne poslovne situacije i probleme