Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Predviđeni ishodi učenja studijskog programa

Na diplomskome studiju Informatički menadžment vrednuju se činjenična i teorijska znanja do poznatih granica područja kojim se studij bavi te se dodiruju granice drugih područja koja su temelj znanstvenoga istraživanja u dijelu toga područja. Razvija se apstraktno kreativno razmišljanje (potrebno u istraživanjima za razvijanje novih znanja). Ostvaruje se složena komunikacija i suradnja u skupini u raznolikim uvjetima. Izvršavaju se složeni zadatci i prilagođavaju se unutar zadanih smjernica te se preuzima odgovornost za izvršavanje zadataka, za djelovanje i vrednovanje. Diplomskim radom dokazuju se stečene kompetencije i postignuti ishodi pri rješavanju problema.

Ishodi učenja za studijski program Informatički menadžment navode se u nastavku. Po završetku studija studenti će moći:

  • primijeniti metode i tehnike razvoja informacijskih i programskih sustava u suvremenim razvojnim okolinama
  • samostalno ili kao član tima modelirati probleme iz područja informacijskih i poslovnih sustava korištenjem matematičkih metoda, metoda razvoja IS, odnosno koncepata planiranja, upravljanja i poslovanja
  • objasniti i primijeniti matematičke metode, modele i tehnike primjerene rješavanju problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava
  • modelirati poslovne procese i podatke u organizacijama i primijeniti modele u razvoju informacijskih i poslovnih sustava
  • analizirati i vrednovati poslovanje organizacije te predložiti unapređenje poslovnog sustava,
  • pratiti literaturu, pripremati i samostalno prezentirati stručnoj i općoj publici, te kritički evaluirati prezentirane stručne teme, na hrvatskom i stranom jeziku
  • analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni IKT, formulirati rješenja uz primjenu IKT, te ocijeniti i izmjeriti ekonomske pokazatelje pri strateškom planiranju razvoja informacijskog sustava
  • pratiti i primijeniti standarde upravljanja kvalitetom iz područja informacijskih i poslovnih sustava, odnosno oblikovanja i uređenja radnog mjesta
  • opisati i interpretirati proces i principe modeliranja, metodologiju izrade ulaznih podataka u simulaciji, međuzavisnost ulaznih i izlaznih podataka uz primjenu odgovarajućih statističkih metoda te načine stvaranja povjerenja u simulacijske modele.