Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Predviđeni ishodi učenja studijskog programa

Na diplomskome studiju Management i poduzetništvo vrednuju se činjenična i teorijska znanja do poznatih granica područja kojim se studij bavi te se dodiruju granice drugih područja koja su temelj znanstvenoga istraživanja u dijelu toga područja. Razvija se apstraktno kreativno razmišljanje (potrebno u istraživanjima za razvijanje novih znanja). Ostvaruje se složena komunikacija i suradnja u skupini u raznolikim uvjetima. Izvršavaju se složeni zadatci i prilagođavaju se unutar zadanih smjernica te se preuzima odgovornost za izvršavanje zadataka, za djelovanje i vrednovanje. Diplomskim radom dokazuju se stečene kompetencije i postignuti ishodi pri rješavanju problema.

Ishodi učenja za studijski program management i poduzetništvo navode se u nastavku. Po završetku studija studenti će moći:

 • služiti se stručnom terminologijom
 • pisati znanstvenu prozu (diplomski rad) i pokazati originalnost u obradi teme
 • posjedovati sustavne kompetencije za nastavak studija i/ili stručne poslove u područjima menadžmenta i poduzetništva
 • kritički prikazati literaturu koja se bavi temama iz područja menadžmenta i poduzetništva
 • razvijati viziju budućnosti i povezivati ju s organizacijom
 • primijeniti metodologiju i znanja iz: strategijskog menadžmenta, projektnog menadžmenta, operacijskog menadžmenta,  socio-ekonomskog menadžmenta, razvoja organizacije, poslovnog prava i prava intelektualnog vlasništva  u stvarnim poslovnim situacijama u različitim organizacijama
 • samostalno planirati i organizirati rad na poduzetničkom projektu
 • analizirati i primijeniti informacijske sustave kao potporu u upravljanju i odlučivanju za područje menadžmenta i poduzetništva
 • generirati i predložiti rješenja za probleme iz poslovne prakse i pravnog okruženja u području menadžmenta i poduzetništva
 • preispitati i suprotstaviti strateške pristupe te ih predložiti u određenoj poslovnoj situaciji
 • razumjeti i objasniti važnost organizacijskog ponašanja i ponuditi moguća rješenja
 • raspravljati o suvremenim temama iz područja prava, društveno odgovornog poslovanja, upravljanja kvalitetom i razvoja organizacije
 • prosuditi ulogu i značaja različitih dionika u implementaciji koncepcije društveno odgovornog poslovanja te kritički promišljati o značaju i načinima implementacije koncepcije društveno odgovornog poslovanja u gospodarstvu temeljem analize odabranih poslovnih slučajeva  
 • analizirati i interpretirati problematiku društvenih inovacija i poduzetništva temeljenog na društvenim potrebama te primjenom stečenih znanja analizirati studije slučajeva društvenog poduzetništva