Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Predviđeni ishodi učenja studijskog programa

Na diplomskome studiju management i poduzetništvo vrednuju se činjenična i teorijska znanja do poznatih granica područja kojim se studij bavi te se dodiruju granice drugih područja koja su temelj znanstvenoga istraživanja u dijelu toga područja. Razvija se apstraktno kreativno razmišljanje (potrebno u istraživanjima za razvijanje novih znanja). Ostvaruje se složena komunikacija i suradnja u skupini u raznolikim uvjetima. Izvršavaju se složeni zadatci i prilagođavaju se unutar zadanih smjernica te se preuzima odgovornost za izvršavanje zadataka, za djelovanje i vrednovanje. Diplomskim radom dokazuju se stečene kompetencije i postignuti ishodi pri rješavanju problema.

Ishodi učenja za studijski program management i poduzetništvo navode se u nastavku. Po završetku studija studenti će moći:

 • služiti se stručnom terminologijom
 • pisati znanstvenu prozu (diplomski rad) i pokazati originalnost u obradi teme
 • posjedovati sustavne kompetencije za nastavak studija i/ili stručne poslove u područjima menadžmenta i poduzetništva
 • kritički prikazati literaturu koja se bavi temama iz područja menadžmenta i poduzetništva
 • razvijati viziju budućnosti i povezivati ju s organizacijom
 • primijeniti metodologiju i znanja iz: strategijskog menadžmenta, projektnog menadžmenta, operacijskog menadžmenta,  socio-ekonomskog menadžmenta u stvarnim poslovnim situacijama
 • samostalno planirati i organizirati rad na poduzetničkom projektu
 • analizirati i primijeniti informacijske sustave kao potporu u upravljanju i odlučivanju za područje menadžmenta i poduzetništva
 • generirati i predložiti rješenja za probleme iz poslovne prakse u području menadžmenta i poduzetništva.

 

Osim ishoda učenja stečenih u obveznim predmetima, studenti će u izbornim predmetima moći:

 • primijeniti i kombinirati teorijska znanja i znanja o dobroj poslovnoj praksi u realizaciji specijaliziranih poslova iz područja menadžmenta i poduzetništva uključujući i područje menadžmenta ugostiteljsko-turističkih društava
 • razumjeti i argumentirati važnost društveno odgovornog poslovanja organizacija javnog i privatnog sektora
 • analizirati i vrednovati poslovanje financijskih institucija, prepoznavati rizike s kojima se suočavaju, kao i mogućnosti njihova upravljanja te razumjeti važnost regulacije financijskih institucija
 • identificirati i pravilno primijeniti empirijske istraživačke metode specifične za područje menadžmenta i poduzetništva
 • identificirati mogućnosti financiranja projekata iz fondova i programa Europske unije i aktivno sudjelovati u prijavama na natječaje
 • analizirati i usporediti indikatore gospodarskog razvoja zemalja članica Europske unije; razumjeti djelovanje institucija i zajedničkih politika i kritički promišljati o suvremenim trendovima u Europskoj uniji, te o mogućnostima prosperiteta koje članstvo u EU donosi Hrvatskoj
 • objasniti i identificirati važnost fiskalnih odnosa različitih razina vlasti različito ustavno uređenih država te izračunati, usporediti, prezentirati i ocijeniti statičke i poredbene pokazatelje lokalnih razina vlasti u pojedinoj državi te preporučiti mjere za poboljšanje fiskalnog „zdravlja“ lokalnih jedinica
 • raspravljati o suvremenim temama i primjenjivati metode iz područja istraživanja tržišta i marketinga, mikroekonomske analize, analize investicija, kvantitativnih metoda poslovnog odlučivanja, strateškog računovodstva, osobnih financija, ekonometrije, elektroničkog poslovanja te međunarodnog trgovačkog prava, europskog prava i prava elektroničke trgovine,  po njihovom izvođenju.