Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Predviđeni ishodi učenja studijskog programa

Na diplomskome studiju Marketing/Marketinško upravljanje vrednuju se činjenična i teorijska znanja do poznatih granica područja kojim se studij bavi te se dodiruju granice drugih područja koja su temelj znanstvenoga istraživanja u dijelu toga područja. Razvija se apstraktno kreativno razmišljanje (potrebno u istraživanjima za razvijanje novih znanja). Ostvaruje se složena komunikacija i suradnja u skupini u raznolikim uvjetima. Izvršavaju se složeni zadatci i prilagođavaju se unutar zadanih smjernica te se preuzima odgovornost za izvršavanje zadataka, za djelovanje i vrednovanje. Diplomskim radom dokazuju se stečene kompetencije i postignuti ishodi pri rješavanju problema.

Ishodi učenja za studijski program marketinško upravljanje navode se u nastavku. Po završetku studija studenti će moći:

 • analizirati i formulirati održivu marketinšku strategiju proizvoda, cijena, distribucija i promocije za profitne i neprofitne organizacije u online i offline okruženju
 • analizirati situaciju konkurencije i procijeniti rezultate tržišnog natjecanja u određenoj djelatnosti
 • formulirati koncepciju istraživanja, razviti probleme, ciljeve i hipoteze istraživanja, odrediti metodologiju i uzorak istraživanja, analizirati podatke dobivene istraživanjem te sastaviti izvještaj
 • objasniti ulogu prodajne funkcije i prodajnog managementa u poduzeću te primijeniti upravljačke aktivnosti iz područja prodaje u poduzeću
 • analizirati i interpretirati specifične situacije u uslužnim organizacijama te primijeniti odgovarajuće marketinške aktivnosti uz pružanje usluge adekvatne razine te stvaranja zadovoljstva korisnika
 • objasniti čimbenike koji utječu na međunarodni marketing, primjenjivati različite teorijske koncepte i spoznaje, dizajnirati projekt istraživanja međunarodnog marketinga i kritički analizirati te interpretirati rezultate istraživanja i preporučiti donošenje marketinških odluka
 • objasniti svrhu etičkog razmišljanja u poduzećima, te razmotriti, usporediti, razlikovati, procijeniti i preporučiti etičko ponašanje
 • razvijati teorijske koncepte i spoznaje koje se smatraju korisnima za razumijevanje procesa primjene sustava upravljanja odnosima s korisnicima, formulirati aktivnosti upravljanja odnosima s korisnicima i analizirati utjecaj tih aktivnosti na poslovanje
 • analizirati i primijeniti odabrane elemente marketinške strategije i marketinškog miksa za odabrani poslovni problem
 • objasniti ulogu internog i izravnog marketinga u organizaciji te odabrati i primjenjivati odgovarajuće marketinške aktivnosti na internom i eksternom tržištu u skladu sa specifičnim potrebama i ciljevima organizacije
 • odabrati i primijeniti pojedine multivarijatne analize za rješavanje različitih problema u marketingu i analizirati te interpretirati rezultate analize