Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Predviđeni ishodi učenja studijskog programa

Na diplomskome studiju marketinško upravljanje vrednuju se činjenična i teorijska znanja do poznatih granica područja kojim se studij bavi te se dodiruju granice drugih područja koja su temelj znanstvenoga istraživanja u dijelu toga područja. Razvija se apstraktno kreativno razmišljanje (potrebno u istraživanjima za razvijanje novih znanja). Ostvaruje se složena komunikacija i suradnja u skupini u raznolikim uvjetima. Izvršavaju se složeni zadatci i prilagođavaju se unutar zadanih smjernica te se preuzima odgovornost za izvršavanje zadataka, za djelovanje i vrednovanje. Diplomskim radom dokazuju se stečene kompetencije i postignuti ishodi pri rješavanju problema.

Ishodi učenja za studijski program marketinško upravljanje navode se u nastavku. Po završetku studija studenti će moći:

 • definirati, opisati i povezivati temeljne pojmove suvremene mikroekonomske teorije, osobito u području teorije igara i nesigurnosti
 • rješavati mikroekonomske probleme upotrebom raznih analitičkih metoda i tehnika uključujući matematičku analizu, s naglaskom na primjenu metoda maksimizacije na ponašanje ekonomskih subjekata
 • formulirati koncepciju istraživanja, razviti probleme, ciljeve i hipoteze istraživanja, odrediti metodologiju i uzorak istraživanja, analizirati podatke dobivene istraživanjem te sastaviti izvještaj
 • objasniti ulogu prodajne funkcije i prodajnog managementa u poduzeću te primijeniti upravljačke aktivnosti iz područja prodaje u poduzeću
 • analizirati i interpretirati specifične situacije u uslužnim organizacijama te primijeniti odgovarajuće marketinške aktivnosti
 • objasniti čimbenike koji utječu na međunarodni marketing, primjenjivati različite teorijske koncepte i spoznaje, dizajnirati projekt istraživanja međunarodnog marketinga i kritički analizirati te interpretirati rezultate istraživanja i preporučiti donošenje marketinških odluka
 • objasniti značaj, svrhu, ciljeve i zadatke logistike te primjenjivati logističke aktivnosti,  organizirati logistiku poslovnih funkcija te upravljati logističkim procesima u logističkim i nelogističkim poduzećima
 • razvijati teorijske koncepte i spoznaje koje se smatraju korisnima za razumijevanje procesa primjene sustava upravljanja odnosima s korisnicima, formulirati aktivnosti upravljanja odnosima s korisnicima i analizirati utjecaj tih aktivnosti na poslovanje
 • razvijati primjenu i provedbu odgovarajućih analiza vezanih za upravljanje odnosima s korisnicima usluga, stvarati i implementirati primjerene strategije vezane za upravljanje odnosima s korisnicima s ukazivanjem na modelska rješenja koja se mogu primijeniti u marketinškoj praksi
 • objasniti ulogu internog marketinga u organizaciji te odabrati i primjenjivati odgovarajuće marketinške aktivnosti na internom tržištu u skladu sa specifičnim potrebama i ciljevima organizacije
 • odabrati i primijeniti pojedine multivarijatne analize za rješavanje različitih problema u marketingu i analizirati te interpretirati rezultate analize
 • identificirati i primijeniti marketinške alate specifične za financijske institucije

 

Osim ishoda učenja stečenih u obveznim predmetima, studenti će u izbornim predmetima moći:

 • formulirati sveukupne aktivnosti poduzeća na internetu te primjenom stečenih teorijskih i činjeničnih znanja dizajnirati aktivnosti za koncipiranje i planiranje e-marketinga i elektroničkog poslovanja
 • analizirati i objasniti proces strateškog menadžmenta poduzeća i neprofitinih organizacija, te predložiti rješenja definiranih problema
 • analizirati i usporediti indikatore gospodarskog razvoja zemalja članica Europske unije; razumjeti djelovanje institucija i zajedničkih politika i kritički promišljati o suvremenim trendovima u Europskoj uniji, te o mogućnostima prosperiteta koje članstvo u EU donosi Hrvatskoj
 • identificirati mogućnosti financiranja projekata iz fondova i programa Europske unije i aktivno sudjelovati u prijavama na natječaje i u implementaciji odobrenih projekata.