Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Predviđeni ishodi učenja studijskog programa

Prijedplomski studij Financije i računovodstvo/Financijski management polazi od činjeničnih i teorijskih znanja, a završava sa spoznajnim vještinama logičkoga i kreativnoga razmišljanja. Socijalne se vještine grade u specifičnim pristupima svakoga kolegija. Samostalnost i odgovornost preduvjet je za uspješno završavanje studija (i pisanje završnoga rada), no ogleda se i u izvršavanju zadataka većine kolegija.

Na prijediplomskome studiju analiziraju se i sintetiziraju činjenice iz područja koje pokriva studijski program te se one vrednuju. Razvijaju se jednostavna, apstraktna i kreativna razmišljanja (potrebna za razvijanje rješenja apstraktnih problema). Ostvaruje se složena komunikacija i suradnja u skupini. Izvršavaju se jednostavni i složeni zadatci pod stručnim neposrednim i povremenim vodstvom i mentorstvom. Završnim radom dokazuju se stečene kompetencije i postignuti ishodi pri rješavanju problema.

 • definirati, interpretirati, povezivati temeljne pojmove i primijeniti ključna iz područja mikroekonomije, makroekonomije, računovodstva, marketinga, javnih financija, monetarne ekonomije, organizacije, managementa, trgovačkog prava, međunarodne ekonomije i gospodarstva Hrvatske
 • društveno odgovorno koristiti se temeljnim pojmovima iz područja mikroekonomije, makroekonomije, računovodstva, marketinga, javnih financija, monetarne ekonomije, organizacije, managementa, trgovačkog prava, međunarodne ekonomije i gospodarstva Hrvatske u kritičkom promišljanju suvremenih ekonomskih zbivanja i osmišljavanju odgovarajućih rješenja ekonomskih problema
 • definirati, interpretirati i povezivati temeljne pojmove iz područja matematike, statistike i informatike te društveno odgovorno se koristiti se odgovarajućim matematičkim, statističkim i informatičkim metodama i tehnikama u rješavanju ekonomskih problema u novim situacijama
 • primjenjivati ekonomske termine u komunikaciji na stranom jeziku (engleski/njemački/talijanski)
 • pripremati računovodstvene informacije te financijske izvještaje i interna izvješća i primjenjivati ih pri poslovnom odlučivanju
 • objasniti, analizirati i prilagoditi funkcioniranje računovodstvenog informacijskog sustava potrebama korisnika te primjenjivati suvremena softverska rješenja u računovodstvenom obuhvatu (praćenju i proučavanju) temeljnih kategorija imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda
 • primjenjivati stečena znanja iz poslovnog, financijskog, troškovnog računovodstva i drugih područja računovodstva kod računovodstvenog obuhvata (praćenja i proučavanja) cjelokupne imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te kod provedbe različitih računovodstvenih predračuna i obračuna relevantnih za donošenje poslovnih odluka
 • analizirati financijsku stabilnost poslovnih subjekata, njihovu imovinu, izvore financiranja, prihode, rashode, strukturu ljudskih resursa i poslovne funkcije te procijeniti stupanj financijske stabilnosti promatranog subjekta
 • identificirati ključna područja rizika poslovanja i financijskog izvještavanja, oblikovati plan i program revizije, provesti temeljne postupke revizije zakonitosti, poslovanja te financijskih izvještaja te izvesti odgovarajuće zaključke
 • objasniti strukturu nacionalnih računa i koristiti se informacijama makroračunovodstva za potrebe makroekonomske analize i makroekonomskog menadžmenta
 • pravilno definirati i primijeniti temeljne pojmove iz područja ekonomije javnog sektora/javnih financija, objasniti i analizirati i razlikovati instrumente fiskalne politike te brojčano vrednovati i interpretirati utjecaj promjene državnog instrumenta u okviru mikroekonomske i makroekonomske analize
 • definirati i analizirati instrumente monetarne politike, funkcije novca, emisiju i povlačenje novca te analizirati i interpretirati načine djelovanja instrumenata monetarne politike na financijska tržišta te gospodarsku aktivnost pojedine zemlje
 • definirati i analizirati principe poslovanja banaka, strukturu i bilancu financijskih institucija, prepoznati rizike s kojima se suočavaju, kao i načine njihova upravljanja te objasniti važnost njihove regulacije
 • definirati i opisati strukturu i podjelu financijskih tržišta, prepoznati trendove na financijskom tržištu te razlikovati karakteristike različitih institucionalnih investitora
 • definirati i usporediti različite izvore financiranja trgovačkih društava, analizirati financijske karakteristike različitih vrijednosnica, argumentirano analizirati (kroz financijski izračun) i optimizirati portfelj financijske imovine trgovačkog društva te donijeti odluku o investicijskim projektima
 • primjenjivati stečena znanja iz financija i vještine timskog rada u postupku izrade seminara i projekata, primjenjivati metode i prikladne programske alate te prezentirati ideje, probleme i rješenja stručnoj publici.