Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Predviđeni ishodi učenja studijskog programa

Prijediplomski studij turizam polazi od činjeničnih i teorijskih znanja, a završava sa spoznajnim vještinama logičkoga i kreativnoga razmišljanja. Socijalne se vještine grade u specifičnim pristupima svakoga kolegija. Samostalnost i odgovornost preduvjet je za uspješno završavanje studija (i pisanje završnoga), no ogleda se i u izvršavanju zadataka većine kolegija. 

Na prijediplomskome studiju analiziraju se i sintetiziraju činjenice iz područja koje pokriva studijski program te se one vrednuju. Razvijaju se jednostavna, apstraktna i kreativna razmišljanja (potrebna za razvijanje rješenja apstraktnih problema). Ostvaruje se složena komunikacija i suradnja u skupini. Izvršavaju se jednostavni i složeni zadatci pod stručnim neposrednim i povremenim vodstvom i mentorstvom. Završnim radom dokazuju se stečene kompetencije i postignuti ishodi pri rješavanju problema.

Ishodi učenja za studijski program turizam navode se u nastavku. Po završetku studija studenti će moći:

 • definirati, interpretirati, povezivati temeljne pojmove i primijeniti ključna znanja iz područja turizma te mikroekonomije, makroekonomije, računovodstva, marketinga, monetarne ekonomije, organizacije, managementa, trgovačkog prava, međunarodne ekonomije, međunarodnog poduzetništva i gospodarstva Hrvatske
 • društveno odgovorno koristiti se temeljnim pojmovima iz područja turizma te mikroekonomije, makroekonomije, računovodstva, marketinga, monetarne ekonomije, organizacije, managementa, trgovačkog prava, međunarodne ekonomije, međunarodnog poduzetništva i gospodarstva Hrvatske u kritičkom promišljanju suvremenih ekonomskih zbivanja i osmišljavanju odgovarajućih rješenja ekonomskih problema
 • definirati, interpretirati i povezivati temeljne pojmove iz područja matematike, statistike i informatike te društveno odgovorno koristiti se odgovarajućim matematičkim, statističkim i informatičkim metodama i tehnikama u rješavanju ekonomskih problema u novim situacijama
 • primjenjivati ekonomske termine u komunikaciji na stranom jeziku (engleski/njemački/talijanski)
 • objasniti i interpretirati temeljne pojmove turističke teorije
 • analizirati utjecaj multiplikativnog efekta turizma
 • definirati i opisati dionike nacionalnog i međunarodnog turističkog tržišta uz prepoznavanje globalnih turističkih trendova, te utvrditi utjecaj istih na konkurentnost turističke destinacije
 • interpretirati i razlikovati determinante pozicioniranja turističke destinacije i turističkog proizvoda uvažavajući postojeće i nove odnose te analizirati odraze nastale u procesu prožimanja prirodnih i socioekonomskih obilježja prostora u kojem se turizam razvija
 • razumjeti i implementirati interdisciplinarnost kao integralni dio turističkog proizvoda
 • analizirati i interpretirati praktičnu primjenu stečenih teorijskih znanja iz područja turizma
 • primijeniti i analizirati upravljanje marketinškim aktivnostima u turističkim organizacijama
 • opisati ključne pojmove iz osnova ugostiteljstva
 • analizirati nove uloge turoperatora i turističkih agencija u turizmu.
 • definirati osnovne pojmove iz teorije turističke destinacije i marketinškog upravljanja turističkom destinacijom
 • prepoznati  tip turističke destinacije i procijeniti atraktivnosti imidža turističke destinacije.