Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Predviđeni ishodi učenja studijskog programa

Sveučilišni preddiplomski studij Kultura i turizam pruža sveučilišne interdisciplinarne teorijske osnove o kulturi i turizmu i temeljne praktične kompetencije za rad u različitim djelatnostima koje udružuju te dvije domene. Interdisciplinarni sadržajni koncept i pristup odraz je takvih sveprisutnih suvremenih promišljanja razvoja turizma u novom dobu i izazova održive valorizacije kulturne baštine u turističke svrhe. Tematska je okosnica ovoga studija suvremeni čovjek koji svoj odmor želi oplemeniti upoznavanjem ljudi, kulture, kulturno-povijesnih spomenika, književnosti, gospodarstva, gastronomije i ostalih oblika identiteta prostora u kojem provodi godišnji odmor.

Završetkom studija, prvostupnici kulture i turizma mogu se zaposliti u javnom, privatnom i civilnom sektoru na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj  razini, u raznim ustanovama i organizacijama u kulturi i turizmu, poput savjetodavnih i razvojnih turističkih agencija,  muzejima, destinacijskih menadžment kompanija (DMK), agencija, udruga i zaklada u kulturi, turističkih zajednica odnosno destinacijskih menadžment organizacija (DMO), zatim na jednostavnijim poslovima u suvremenom hotelijerstvu koji zahtjevaju interdisciplinarni pristup turizmu i u turističkom posredništvu. Završetkom studija prvostupnici mogu postati kreativni poduzetnici u sektoru kulture i turizma ili se pak nastaviti školovati na diplomskoj razini.

Ishodi učenja za studijski program Kultura i turizam navode se u nastavku. Po završetku studija studenti će biti sposoban:

 • Planirati obavljanje jednostavnijih poslova u području kulture i turizma,
 • Opisivati dinamičnost i interdisciplinarnost sektora kulture i turizma,
 • Razlikovati složene međuovisnosti turizma, društva i okoliša, polazeći od teorijskih osnova do empirijskih primjera na globalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini
 • Klasificirati postojeće i nove odnose i odraze nastale u procesu prožimanja prirodnih i socioekonomskih obilježja prostora u kojem se turizam, kao vrlo heterogen sustav, razvija,
 • Objasniti kontekst nastanka, značenja i valorizacije kulturno-povijesnih spomenika,
 • Provesti jednostavnu analizu umjetničkog djela koristeći pojmove likovnog jezika, tehnike, vremenskog razdoblja
 • Primijeniti logičko proučavanje, planiranje i pojašnjavanje  turizma   (sadržaj,   procesi,   veze,  odnosi)   s   ciljem  otkrivanja, objašnjavanja i  predviđanja  funkcioniranja  turizma na  regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini promatranja,
 • Kreirati nove kulturne i turističke proizvode i usluge - inovativne turističke aranžmane, kulturne itinerare i/ili izlete), kojima će stvoriti potpuno nove doživljaje za suvremenog gosta,
 • Opisati koncept ekonomije doživljaja i kreiranje doživljaja kojima se omogućuje turistima identifikaciju s kulturnim resursima turističke destinacije
 • Opisati funkcioniranje turističkih atrakcija u skladu s postojećom organizacijom turističkog gospodarstva na lokalnoj i globalnoj razini, vrednovanje i upravljanje kvalitetom  turističkih atrakcija
 • Osmisliti rad u turističkoj agenciji i destinacijskoj menadžment kompaniji na poslovima organizacije izleta, osmišljavanje paket-aranžmana, posredovanja u pružanju usluga smještaja u hotelima i smještaju u domaćinstvu, online rezervacijskim sustavima i sl.,
 • Planirati rad u interkulturalnom i raznolikom okruženju,
 • Protumačiti poticanje razvoja posebnih oblika turizma za tržište posebnih interesa sa specifičnim naglaskom na kulturni turizam u svim njegovim pojavnim oblicima,
 • Predvidjeti vanjsko i unutarnje okruženje organizacija kulture i turizma u svrhu učinkovitijeg donošenja odluka,
 • Primijeniti osnovne instrumente za odnošenje s masovnim medijima,
 • Objasniti uloge menadžera u organizacijama kulture i turizma i osnovnih funkcija menadžmenta u organizacijama kulture i turizma,
 • Osmisliti promociju proizvoda i usluga organizacija kulture i turizma,
 • Kreirati marketing plana organizacija kulture i turizma
 • Upotrijebiti računovodstvene informacije sadržanih u temeljnim financijskim izvještajima kao osnovu uspješnog odlučivanja u organizacijama kulture i turizma
 • Prezentirati javna izlaganja tema iz kulture i turizma,
 • Identificirati radno zakonodavstvo i njegov utjecaj na definiranje radnog odnosa u organizacijama kulture i turizma,
 • Analizirati stanja i dinamike organizacija u kulturi i turizmu,
 • Objasniti način integracije strategije, ljudskih resursa, veličine organizacije i tehnologije u razvoju organizacijske strukture organizacija u kulturi i turizmu,
 • Objasniti proces budžetiranja u organizacijama kulture i turizma,
 • Koristiti jezične kompetencije potrebnih za rad u međunarodnom okruženju na razini B1, B1+ prema B2,
 • Upotrijebiti funkcionalne komunikacijske kompetencije te interkulturalne i tekstualno-metodičke kompetencije.
 • Razumjeti značaj znanosti i znanstvene metode te objasniti i primijeniti osnovne standarde procesa istraživanja u studentskim radovima
 • Pravilno definirati, opisati i usporediti raznolike čimbenike društvene povijesti medija
 • Opisati osnovne pristupe jeziku kroz povijest
 • Definirati i tumačiti temeljne postavke suvremenih jezičnih teorija
 • Upotrebljavati temeljne jezikoslovne pojmove
 • Izložiti temelje raznih vidova klasifikacije jezikâ
 • Opisati temeljna zbivanja i procese bitne za povijesni razvoj kultura i civilizacija
 • Analizirati i vrednovati  povijesna zbivanja i procese i povezati ih s rezultatima srodnih znanstvenih disciplina (arheologija,   povijest umjetnosti).