Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Predviđeni ishodi učenja studijskog programa

Na diplomskome studiju ekonomije vrednuju se činjenična i teorijska znanja u području kojim se studij bavi te se dodiruju granice drugih područja koja su temelj znanstvenoga istraživanja u dijelu toga područja. Razvija se apstraktno kreativno razmišljanje (potrebno u istraživanjima za razvijanje novih znanja). Ostvaruje se složena komunikacija i suradnja u skupini u raznolikim uvjetima. Izvršavaju se složeni zadatci i prilagođavaju se unutar zadanih smjernica te se preuzima odgovornost za izvršavanje zadataka, za djelovanje i vrednovanje. Diplomskim radom dokazuju se stečene kompetencije i postignuti ishodi pri rješavanju problema.

Ishodi učenja za studijski program ekonomija navode se u nastavku. Po završetku studija studenti će moći:

 • razumjeti djelovanje gospodarstva na mikroekonomskoj i makroekonomskoj razini
 • usporediti politike upravljanja različitim gospodarstvima
 • razumjeti i analizirati djelovanje Europske unije: institucionalni okvir, ekonomske politike i odnose sa zemljama nečlanicama
 • usporediti indikatore gospodarskog razvoja i implementacije primjera dobre prakse u zemljama članicama EU-a
 • kritički promišljati o neravnotežama u hrvatskom gospodarstvu te putem kvantitativnih i kvalitativnih metoda i komparacijom sa zemljama iz okruženja, iznalaziti rješenja za njihovo uklanjanje
 • analizirati globalna ekonomska kretanja (globalizacija, trgovina, investicije, multinacionalne kompanije, međunarodne integracije i organizacije) i suvremene probleme gospodarskog razvoja na globalnoj razini (npr. financijske krize, zaduženost)
 • razumjeti uzročno-posljedične veze utjecaja procesa razvoja gospodarstva na stanje društva i okoliša
 • analizirati teorijske pretpostavke i međuovisnost ekonomske politike i politike zaštite okoliša
 • primijeniti koncepcije održivog razvoja i društveno odgovornog poslovanja u javnom i privatnom sektoru
 • primijeniti znanja i vještine u svrhu rješavanja problema razvoja urbanih struktura
 • objasniti i analizirati ulogu gradova u regionalnom razvoju
 • primijeniti složenije metode analize vremenskih nizova
 • deducirati teorijske modele i testirati ih u konkretnim gospodarstvima
 • kritički promišljati o instrumentima i modelima ekonomske politike uspostavljanja ravnoteže u makroekonomiji.

 

Osim ishoda učenja stečenih u obveznim predmetima, studenti će u izbornim predmetima moći:

 • definirati, opisati i povezivati temeljne pojmove suvremene mikroekonomske teorije, osobito u području teorije igara i nesigurnosti
 • rješavati mikroekonomske probleme upotrebom raznih analitičkih metoda i tehnika uključujući matematičku analizu, s naglaskom na primjenu metoda maksimizacije na ponašanje ekonomskih subjekata
 • razumjeti artikulaciju epistemoloških problema u ekonomiji i razvoj najznačajnijih teorija u odgovarajućim ontološkim kontekstima
 • odrediti i usporediti razumijeti uzročno-posljedične odnose na tržištu rada i primijeniti vještine upravljanja ljudskim potencijalima
 • razumijeti i kritički promišljati o mjerama socijalne politike i utjecaju na funkcioniranje tržišta rada ulogu fiskalnog sustava na nacionalnoj i na međunarodnoj razini, odrediti i usporediti financijsku ulogu pojedinih grupa poreza u poreznom sustavu nacionalnih gospodarstava te analizirati, ocijeniti i dokazati utjecaj različitih čimbenika poreznih/fiskalnih sustava na različita gospodarstva
 • objasniti i identificirati važnost fiskalnih odnosa različitih razina vlasti različito ustavno uređenih država te izračunati, usporediti, prezentirati i ocijeniti statičke i poredbene pokazatelje lokalnih razina vlasti u pojedinoj državi te preporučiti mjere za poboljšanje fiskalnog „zdravlja“ lokalnih jedinica
 • razumjeti uzročno-posljedične odnose na tržištu rada i primijeniti vještine upravljanja ljudskim potencijalima
 • razumjeti i kritički promišljati o mjerama socijalne politike i utjecaju na funkcioniranje tržišta rada
 • analizirati i kritički vrednovati poslovne subjekte u međunarodnom okruženju (koristi i rizici), razlikovati oblike financiranja međunarodne razmjene i razmotriti važnost pojedinih međunarodnih financijskih institucija
 • objasniti implikacije poslovanja multinacionalnih kompanija u međunarodnom monetarnom i fiskalnom okruženju te primijeniti metode i preporučiti korištenje određenih fiskalnih instrumenata
 • identificirati mogućnost financiranja projekata iz fondova i programa Europske unije i aktivno sudjelovati u prijavama na natječaje i u implementaciji odobrenih projekata
 • razumijeti i kritički vrednovati ulogu javnih službi u suvremenom društvu
 • preuzimati osobnu i timsku odgovornost u kreativnom procesu planiranja poduzetničkoga poduhvata
 • analizirati i kritički vrednovati značaj i utjecaj informacijsko-komunikacijske tehnologije na društvo.