Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Predviđeni ishodi učenja studijskog programa

Na diplomskome studiju ekonomije vrednuju se činjenična i teorijska znanja u području kojim se studij bavi te se dodiruju granice drugih područja koja su temelj znanstvenoga istraživanja u dijelu toga područja. Razvija se apstraktno kreativno razmišljanje (potrebno u istraživanjima za razvijanje novih znanja). Ostvaruje se složena komunikacija i suradnja u skupini u raznolikim uvjetima. Izvršavaju se složeni zadatci i prilagođavaju se unutar zadanih smjernica te se preuzima odgovornost za izvršavanje zadataka, za djelovanje i vrednovanje. Diplomskim radom dokazuju se stečene kompetencije i postignuti ishodi pri rješavanju problema.

Ishodi učenja za studij Primijenjene ekonomije navode se u nastavku. Po završetku studija studenti će moći:

 • razumjeti djelovanje gospodarstva na mikroekonomskoj i makroekonomskoj razini
 • usporediti politike upravljanja različitim gospodarstvima
 • razumjeti i analizirati djelovanje Europske unije: institucionalni okvir, ekonomske politike i odnose sa zemljama nečlanicama
 • usporediti indikatore gospodarskog razvoja i implementacije primjera dobre prakse u zemljama članicama EU-a
 • kritički promišljati o neravnotežama u hrvatskom gospodarstvu te putem kvantitativnih i kvalitativnih metoda i komparacijom sa zemljama iz okruženja, iznalaziti rješenja za njihovo uklanjanje
 • analizirati globalna ekonomska kretanja (globalizacija, trgovina, investicije, multinacionalne kompanije, međunarodne integracije i organizacije) i suvremene probleme gospodarskog razvoja na globalnoj razini (npr. financijske krize, zaduženost)
 • razumjeti uzročno-posljedične veze utjecaja procesa razvoja gospodarstva na stanje društva i okoliša
 • analizirati teorijske pretpostavke i međuovisnost ekonomske politike i politike zaštite okoliša
 • primijeniti koncepcije održivog razvoja i društveno odgovornog poslovanja u javnom i privatnom sektoru
 • primijeniti znanja i vještine u svrhu rješavanja problema razvoja urbanih struktura
 • objasniti i analizirati ulogu gradova u regionalnom razvoju
 • primijeniti složenije metode analize vremenskih nizova
 • deducirati teorijske modele i testirati ih u konkretnim gospodarstvima
 • kritički promišljati o instrumentima i modelima ekonomske politike uspostavljanja ravnoteže u makroekonomiji