Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Na diplomskome studiju ekonomije vrednuju se činjenična i teorijska znanja u području kojim se studij bavi te se dodiruju granice drugih područja koja su temelj znanstvenoga istraživanja u dijelu toga područja. Razvija se apstraktno kreativno razmišljanje (potrebno u istraživanjima za razvijanje novih znanja). Ostvaruje se složena komunikacija i suradnja u skupini u raznolikim uvjetima. Izvršavaju se složeni zadatci i prilagođavaju se unutar zadanih smjernica te se preuzima odgovornost za izvršavanje zadataka, za djelovanje i vrednovanje. Diplomskim radom dokazuju se stečene kompetencije i postignuti ishodi pri rješavanju problema.

Ishodi učenja za studijski program ekonomija navode se u nastavku. Po završetku studija studenti će moći:

  • razumjeti djelovanje gospodarstva na mikroekonomskoj i makroekonomskoj razini
  • usporediti politike upravljanja različitim gospodarstvima
  • razumjeti i analizirati djelovanje Europske unije: institucionalni okvir, ekonomske politike i odnose sa zemljama nečlanicama
  • usporediti indikatore gospodarskog razvoja i implementacije primjera dobre prakse u zemljama članicama EU-a
  • kritički promišljati o neravnotežama u hrvatskom gospodarstvu te putem kvantitativnih i kvalitativnih metoda i komparacijom sa zemljama iz okruženja, iznalaziti rješenja za njihovo uklanjanje
  • analizirati globalna ekonomska kretanja (globalizacija, trgovina, investicije, multinacionalne kompanije, međunarodne integracije i organizacije) i suvremene probleme gospodarskog razvoja na globalnoj razini (npr. financijske krize, zaduženost)
  • razumjeti uzročno-posljedične veze utjecaja procesa razvoja gospodarstva na stanje društva i okoliša
  • analizirati teorijske pretpostavke i međuovisnost ekonomske politike i politike zaštite okoliša
  • primijeniti koncepcije održivog razvoja i društveno odgovornog poslovanja u javnom i privatnom sektoru
  • primijeniti znanja i vještine u svrhu rješavanja problema razvoja urbanih struktura
  • objasniti i analizirati ulogu gradova u regionalnom razvoju
  • primijeniti složenije metode analize vremenskih nizova
  • deducirati teorijske modele i testirati ih u konkretnim gospodarstvima
  • kritički promišljati o instrumentima i modelima ekonomske politike uspostavljanja ravnoteže u makroekonomiji.

 

Osim ishoda učenja stečenih u obveznim predmetima, studenti će u izbornim predmetima moći:

  • definirati, opisati i povezivati temeljne pojmove suvremene mikroekonomske teorije, osobito u području teorije igara i nesigurnosti
  • rješavati mikroekonomske probleme upotrebom raznih analitičkih metoda i tehnika uključujući matematičku analizu, s naglaskom na primjenu metoda maksimizacije na ponašanje ekonomskih subjekata
  • razumjeti artikulaciju epistemoloških problema u ekonomiji i razvoj najznačajnijih teorija u odgovarajućim ontološkim kontekstima
  • odrediti i usporediti razumijeti uzročno-posljedične odnose na tržištu rada i primijeniti vještine upravljanja ljudskim potencijalima
  • razumijeti i kritički promišljati o mjerama socijalne politike i utjecaju na funkcioniranje tržišta rada ulogu fiskalnog sustava na nacionalnoj i na međunarodnoj razini, odrediti i usporediti financijsku ulogu pojedinih grupa poreza u poreznom sustavu nacionalnih gospodarstava te analizirati, ocijeniti i dokazati utjecaj različitih čimbenika poreznih/fiskalnih sustava na različita gospodarstva
  • objasniti i identificirati važnost fiskalnih odnosa različitih razina vlasti različito ustavno uređenih država te izračunati, usporediti, prezentirati i ocijeniti statičke i poredbene pokazatelje lokalnih razina vlasti u pojedinoj državi te preporučiti mjere za poboljšanje fiskalnog „zdravlja“ lokalnih jedinica
  • razumjeti uzročno-posljedične odnose na tržištu rada i primijeniti vještine upravljanja ljudskim potencijalima
  • razumjeti i kritički promišljati o mjerama socijalne politike i utjecaju na funkcioniranje tržišta rada
  • analizirati i kritički vrednovati poslovne subjekte u međunarodnom okruženju (koristi i rizici), razlikovati oblike financiranja međunarodne razmjene i razmotriti važnost pojedinih međunarodnih financijskih institucija
  • objasniti implikacije poslovanja multinacionalnih kompanija u međunarodnom monetarnom i fiskalnom okruženju te primijeniti metode i preporučiti korištenje određenih fiskalnih instrumenata
  • identificirati mogućnost financiranja projekata iz fondova i programa Europske unije i aktivno sudjelovati u prijavama na natječaje i u implementaciji odobrenih projekata
  • razumijeti i kritički vrednovati ulogu javnih službi u suvremenom društvu
  • preuzimati osobnu i timsku odgovornost u kreativnom procesu planiranja poduzetničkoga poduhvata
  • analizirati i kritički vrednovati značaj i utjecaj informacijsko-komunikacijske tehnologije na društvo.