Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Predviđeni ishodi učenja studijskog programa

Prijediplomski studij Marketing/Marketinško upravljanje polazi od činjeničnih i teorijskih znanja, a završava sa spoznajnim vještinama logičkoga i kreativnoga razmišljanja. Socijalne se vještine grade u specifičnim pristupima svakoga kolegija. Samostalnost i odgovornost preduvjet je za uspješno završavanje studija (i pisanje završnoga), no ogleda se i u izvršavanju zadataka većine kolegija.

Na prijediplomskome studiju analiziraju se i sintetiziraju činjenice iz područja koje pokriva studijski program te se one vrednuju. Razvijaju se jednostavna, apstraktna i kreativna razmišljanja (potrebna za razvijanje rješenja apstraktnih problema). Ostvaruje se složena komunikacija i suradnja u skupini. Izvršavaju se jednostavni i složeni zadatci pod stručnim neposrednim i povremenim vodstvom i mentorstvom. Završnim radom dokazuju se stečene kompetencije i postignuti ishodi pri rješavanju problema.

Ishodi učenja za studijski program Marketing/Marketinško upravljanje navode se u nastavku. Po završetku studija studenti će moći:

 • definirati, interpretirati, povezivati temeljne pojmove i primijeniti ključna znanja iz područja mikroekonomije, makroekonomije, računovodstva, marketinga, javnih financija, monetarne ekonomije, organizacije, managementa, trgovačkog prava i nacionalne te međunarodne ekonomije i ekonomske metodologije
 • društveno odgovorno koristiti se temeljnim pojmovima iz područja mikroekonomije, makroekonomije, računovodstva, marketinga, javnih financija, monetarne ekonomije, organizacije, managementa, trgovačkog prava, međunarodne ekonomije i ekonomske metodologije u kritičkom promišljanju znanstvenih istraživanja u području ekonomije, suvremenih ekonomskih zbivanja i osmišljavanju odgovarajućih rješenja ekonomskih problema
 • definirati, interpretirati i povezivati temeljne pojmove iz područja matematike, statistike i informatike te društveno odgovorno se koristiti odgovarajućim matematičkim, statističkim i informatičkim metodama i tehnikama u rješavanju ekonomskih problema u novim situacijama i provođenju istraživanja
 • primjenjivati ekonomske termine u komunikaciji na stranom jeziku (engleski/njemački/talijanski)
 • prepoznati, razlikovati i kritički analizirati suvremene teme iz menadžmenta i poduzetništva
 • objasniti cijenu u kontekstu značajnog i aktivnog instrumenta marketinga, objasniti sustavno pristupanje oblikovanju i upravljanju politikom cijena za glavna područja djelatnosti proizvodnje i usluga te primijeniti ovaj instrument na domaćem i međunarodnom tržištu iskazujući uspješna teorijska i empirijska modelska rješenja
 • argumentirano (kroz financijski izračun) analizirati karakteristike različitih vrijednosnica te optimizirati portfelj financijske imovine trgovačkog društva, kao i odrediti isplativost ulaganja u realne investicije
 • analizirati proces razvoja proizvoda te sudjelovati u razradi svih marketinških aktivnosti koje se poduzimaju u njegovu razvoju, u lansiranju proizvoda na tržište te u njegovom životnom ciklusu
 • analizirati determinante ponašanja kupaca te istražiti primjenu različitih teorijskih koncepata i spoznaja koje se smatraju korisnima za razumijevanje ponašanja potrošača/kupaca
 • iskazati određeni ekonomski problem u kvantitativnom okruženju, odnosno konstruirati model navedenog problema korištenjem kvantitativnih varijabli i u konačnici pronaći odgovarajuće rješenje
 • identificirati i istražiti ciljne skupine za potrebe odabira i organizacije komunikacijskih aktivnosti, kanala distribucije i ostalih marketinških aktivnosti poduzeća te odlučiti o prilagođavanju komunikacijskih elemenata, kanala distribucije i ostalih marketinških aktivnosti ciljnoj skupini
 • prepoznati, razumjeti, komparirati i kritički promišljati različite ekonomske sustave i socio-ekonomski te politički kontekst koji uvjetuju.