Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Predviđeni ishodi učenja studijskog programa

Studij Primijenjene ekonomije polazi od činjeničnih i teorijskih znanja, a završava sa spoznajnim vještinama logičkoga i kreativnoga razmišljanja. Socijalne se vještine grade u specifičnim pristupima svakoga kolegija. Samostalnost i odgovornost preduvjet je za uspješno završavanje studija (i pisanje završnoga), no ogleda se i u izvršavanju zadataka većine kolegija.

Na prijediplomskome studiju analiziraju se i sintetiziraju činjenice iz područja koje pokriva studijski program te se one vrednuju. Razvijaju se jednostavna, apstraktna i kreativna razmišljanja (potrebna za razvijanje rješenja apstraktnih problema). Ostvaruje se složena komunikacija i suradnja u skupini. Izvršavaju se jednostavni i složeni zadatci pod stručnim neposrednim i povremenim vodstvom i mentorstvom. Završnim radom dokazuju se stečene kompetencije i postignuti ishodi pri rješavanju problema.

Ishodi učenja za studijski program Primijenjena ekonomija navode se u nastavku. Po završetku studija studenti će moći:

 • definirati i povezivati temeljne mikroekonomske i makroekonomske pojmove i interpretirati ekonomske modele
 • definirati i primijeniti temeljne pojmove iz područja ekonomije javnog sektora/javnih financija, objasniti, analizirati i razlikovati instrumente fiskalne politike te brojčano vrednovati i interpretirati utjecaj promjene državnog instrumenta u okviru mikroekonomske i makroekonomske analize
 • definirati i analizirati instrumente monetarne politike, funkcije novca, emisiju i povlačenje novca te analizirati i interpretirati načine djelovanja instrumenata monetarne politike na financijska tržišta i gospodarsku aktivnost pojedine zemlje
 • analizirati i interpretirati: tijekove i strukturu međunarodne razmjene i investicija; argumente i učinke instrumenata vanjskotrgovinske politike; procese multilateralne i regionalne trgovinske liberalizacije i integracijske procese (s posebnim naglaskom na Europsku uniju) te kritički prosuđivati o vanjskoj zaduženosti, financijskim krizama, međunarodnim organizacijama te postizanju vanjske ravnoteže
 • kritički promišljati o hrvatskom gospodarstvu temeljem analize dugoročnih trendova gospodarskog razvoja, analize čimbenika razvoja gospodarstva te međuovisnosti gospodarskih djelatnosti
 • razumjeti regionalnu politiku u nacionalnom i kontekstu Europske unije
 • kritički promišljati o industrijskoj politici u suvremenom gospodarstvu
 • analizirati tijekove međunarodne razmjene, integracijskih procesa i djelovanje međunarodnih organizacija i djelovanje Europske unije
 • upoznati empirijske metode testiranja teorijskih ekonomskih modela
 • usporediti ekonomske strukture društva kroz različita razdoblja povijesnog razvoja
 • identificirati i primijeniti specifične istraživačke metode u rješavanju određenog ekonomskog problema      
 • primijeniti stečena znanja i vještine u rješavanju ekonomskih problema na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini
 • samostalno i/ili kao član tima društveno odgovorno primjenjivati temeljne pojmove u kritičkom promišljanju suvremenih ekonomskih zbivanja i osmišljavanju odgovarajućih rješenja ekonomskih problema
 • primjenjivati alate informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • primjenjivati poslovni strani jezik (engleski, njemački, talijanski) u usmenoj i pisanoj komunikaciji.