Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Predviđeni ishodi učenja studijskog programa

Preddiplomski studij ekonomije polazi od činjeničnih i teorijskih znanja, a završava sa spoznajnim vještinama logičkoga i kreativnoga razmišljanja. Socijalne se vještine grade u specifičnim pristupima svakoga kolegija. Samostalnost i odgovornost preduvjet je za uspješno završavanje studija (i pisanje završnoga), no ogleda se i u izvršavanju zadataka većine kolegija.

Na preddiplomskome studiju analiziraju se i sintetiziraju činjenice iz područja koje pokriva studijski program te se one vrednuju. Razvijaju se jednostavna, apstraktna i kreativna razmišljanja (potrebna za razvijanje rješenja apstraktnih problema). Ostvaruje se složena komunikacija i suradnja u skupini. Izvršavaju se jednostavni i složeni zadatci pod stručnim neposrednim i povremenim vodstvom i mentorstvom. Završnim radom dokazuju se stečene kompetencije i postignuti ishodi pri rješavanju problema.

Ishodi učenja za studijski program ekonomija navode se u nastavku. Po završetku studija studenti će moći:

 • definirati i povezivati temeljne mikroekonomske i makroekonomske pojmove i interpretirati ekonomske modele
 • definirati i primijeniti temeljne pojmove iz područja ekonomije javnog sektora/javnih financija, objasniti, analizirati i razlikovati instrumente fiskalne politike te brojčano vrednovati i interpretirati utjecaj promjene državnog instrumenta u okviru mikroekonomske i makroekonomske analize
 • definirati i analizirati instrumente monetarne politike, funkcije novca, emisiju i povlačenje novca te analizirati i interpretirati načine djelovanja instrumenata monetarne politike na financijska tržišta i gospodarsku aktivnost pojedine zemlje
 • analizirati i interpretirati: tijekove i strukturu međunarodne razmjene i investicija; argumente i učinke instrumenata vanjskotrgovinske politike; procese multilateralne i regionalne trgovinske liberalizacije i integracijske procese (s posebnim naglaskom na Europsku uniju) te kritički prosuđivati o vanjskoj zaduženosti, financijskim krizama, međunarodnim organizacijama te postizanju vanjske ravnoteže
 • kritički promišljati o hrvatskom gospodarstvu temeljem analize dugoročnih trendova gospodarskog razvoja, analize čimbenika razvoja gospodarstva te međuovisnosti gospodarskih djelatnosti
 • razumjeti regionalnu politiku u nacionalnom i kontekstu Europske unije
 • kritički promišljati o industrijskoj politici u suvremenom gospodarstvu
 • analizirati tijekove međunarodne razmjene, integracijskih procesa i djelovanje međunarodnih organizacija i djelovanje Europske unije
 • upoznati empirijske metode testiranja teorijskih ekonomskih modela
 • usporediti ekonomske strukture društva kroz različita razdoblja povijesnog razvoja
 • identificirati i primijeniti specifične istraživačke metode u rješavanju određenog ekonomskog problema      
 • primijeniti stečena znanja i vještine u rješavanju ekonomskih problema na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini
 • samostalno i/ili kao član tima društveno odgovorno primjenjivati temeljne pojmove u kritičkom promišljanju suvremenih ekonomskih zbivanja i osmišljavanju odgovarajućih rješenja ekonomskih problema
 • primjenjivati alate informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • primjenjivati poslovni strani jezik (engleski, njemački, talijanski) u usmenoj i pisanoj komunikaciji.

 

Osim ishoda učenja stečenih u obveznim predmetima, studenti će u izbornim predmetima moći:

 • upoznati se s osnovama izrade znanstvenih i stručnih radova i primijeniti osnovne metode u izradi studentskih radova uz uvažavanje etičkih načela
 • interpretirati specifičnosti djelovanja međunarodnih organizacija, te prepoznati njihov značaj u međunarodnim ekonomskim odnosima
 • objasniti strukturu nacionalnih računa i koristiti se informacijama makroračunovodstva za potrebe makroekonomske analize i makroekonomskog menadžmenta
 • razumjeti obrazovnu politiku kao javnu djelatnost i kritički promišljati o suvremenim reformskim aktivnostima u području obrazovanja u Hrvatske i Europi
 • definirati, interpretirati i povezati temeljne pojmove iz područja turizma
 • kritiči promišljati o utjecaju turizma na nacionalno i međunarodno gospodarstvo poštivajući ekonomske i društvene pretpostavke rasta i razvoja
 • prepoznati i analizirati teorije organizacije te primijeniti znanja iz područja organizacije i organizacijske dinamike
 • prepoznati, razlikovati i kritički analizirati suvremene teme iz menadžmenta i poduzetništva
 • analizirati financijsku stabilnost poslovnih subjekata, njihovu imovinu, izvore financiranja, prihode, rashode, strukturu ljudskih resursa i poslovne funkcije te u konačnici procijeniti stupanj financijske stabilnosti promatranog subjekta
 • definirati te opisati strukturu i podjelu financijskih tržišta, prepoznati trendove na financijskom tržištu te razlikovati karakteristike različitih institucionalnih investitora
 • razviti interkuluralnu osvješćenost u komunikaciji
 • analizirati proces razvoja proizvoda te sudjelovati u razradi svih marketinških aktivnosti koje prate njegov razvoj, u lansiranju proizvoda na tržište te u njegovom životnom ciklusu
 • identificirati i istražiti ciljne skupine za potrebe odabira i organizacije komunikacijskih aktivnosti poduzeća te odlučiti o prilagođavanju komunikacijskih elemenata ciljnoj skupini
 • definirati, interpretirati, povezati i kritički analizirati temeljne pojmove iz područja međunarodnog poduzetništva
 • definirati i analizirati principe poslovanja banaka, strukturu i bilancu financijskih institucija, prepoznati rizike s kojima se suočavaju, kao i načine njihova upravljanja te razumjeti važnost njihove regulacije
 • definirati, interpretirati i povezivati temeljne koncepte iz područja sigurnosti informacijskih sustava.