REKTOR:

UNWTO Affiliate Member


Rektor Sveučilišta

Rektor Sveučilišta čelnik je Sveučilišta. Rektor organizira i vodi rad i poslovanje Sveučilišta, predstavlja i zastupa Sveučilište. U svom radu rektor ima prava i obveze ravnatelja ustanove te ovlasti predviđene propisima koji reguliraju visoko obrazovanje, a posebice ove:

  • poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Sveučilišta
  • saziva i predsjedava sjednicama Senata
  • predlaže i donosi opće akte u skladu s ovim Statutom
  • predlaže Senatu izbor prorektora
  • provodi odluke Senata
  • sudjeluje i odlučuje u radu Rektorskoga zbora
  • sudjeluje u radu Sveučilišnoga savjeta
  • obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Rektoru u poslovodstvu Sveučilišta pomažu četiri prorektora i glavni tajnik.

Rektor

Prorektorica za studente, obrazovne programe i suradnju

Prorektor za istraživanje, umjetnost i suradnju

Prorektor za transfer tehnologije, inovacije i suradnju

Prorektorica za upravljanje resursima

Pomoćnici rektora

Glavna tajnica Sveučilišta

Tajnica Sveučilišta

 

Kontakti

Voditeljica Ureda rektora:

Zagrebačka 30

52100 Pula
HRVATSKA

Telefon: +385 (52) 377-024
Fax: +385 (52) 216-416
E-pošta: ured(at)unipu.hr

Više: