Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Zbirka magistarskih, doktorskih i specijalističkih radova

Brze poveznice:

Magistarski znanstveni radovi
Doktorske disertacije
Specijalistički poslijediplomski radovi

Magistarski znanstveni radovi

 1

BAŠAN, L.

Projektni menedžment u funkciji razvoja hotelskog poduzeća: magistarski rad

 2

BELULLO, Alen.

Odnos monetarne i fiskalne politike u Hrvatskoj: magistarski rad

 3

BENAZIĆ, Dragan

Utjecaj kvalitete životnog osiguranja na politiku cijena: magistarski rad

 4

BENE, Šandor

Analiza i vrednovanje digitalne simulacije poslovnih sistema: magistarski rad

5

BOGDANOVIĆ, M.

Organizacijska klima i kultura u funkciji modeliranja ljudskih potencijala: magistarski rad

 

 6

BOLKOVIĆ, Vitomir

Organizacija društva kapitala s posebnim osvrtom na društvene organizacije: magistarski rad

 7

BRGIĆ, Lorena

Ljudski potencijali i regionalni gospodarski razvoj na primjeru Istarske županije: magistarski rad

 8

CALAGAZ POROPAT, Erika

Interna i  eksterna revizija:čimbenici stabilnosti u hrvatskom bankarstvu: magistarski rad

 9

ČERNE, Ksenija

Perspektive Hrvatskog računovodstvenog sustava u međunarodnoj računovodstvenoj harmonizaciji: magistarski rad (+ DIGITALNI OBLIK)

 10

CETINSKI, Vinka

Planiranje i izbor investicijskog projekta u turističkoj izgradnji: magistarski rad

 11

DOBRIĆ PAĆELAT, Danijela

Dostignuća i razvojne perspektive sustava internih kontrola u hrvatskom bankarstvu: magistarski rad

12

JURETA, Pavle

Gospodarenje mineralnim sirovinama kao preduvjet ekološki održivog razvoja: magistarski rad  (+ DIGITALNI OBLIK)

13  

KERSAN, Ines

Ekonomske implikacije ulaska Hrvatske u Europsku uniju na hrvatsko gospodarstvo: magistarski rad

14

KLEPAC, Jadranko

Razvoj motivacijskih strategija u funkciji uspješnosti poslovanja banaka u Republici Hrvatskoj: magistarski rad

15

KLEVA, Egidio

Mjerenje učinkovitosti intelektualnog kapitala metodom VAIC: magistarski rad

16

LONČAR, Jasmina

Financijski aspekti privatizacije hotelijerskih poduzeča u Republici Hrvatskoj

17

Matko, Marijan

Modeli za donošenje optimalne strategije razvoja hrvatskog bankarstva: magistarski rad

18

MIŠKOVIĆ, Lorena

Međunarodni standardi financijskog izvještavanja-implikacije na financijske izvještaje Hrvatskih brodogradilišta: magistarski rad

19

NIKOLIĆ, Gordana

Multimodalni transport u funkciji uključivanja Hrvatske u europski prometni sustav: magistarski rad

20

PJEVIĆ, Jasminka

Informacije izvještaja o novčanom tijeku - čimbenik uspješnosti menadžmenta: magistarski rad

21

RUŽIĆ, Erik

Organizacijska kultura i  zadovoljstvo korisnika: magistarski rad

22

ŠKARE, Marinko

Ekonomska vrijednost obrazovanja i njegov utjecaj na stopu rasta nacionalnog gospodarstva: magistarski rad

23

SLOKOVIĆ, M

Trgovinska strategija zemalja CEFTA - e: magistarski rad

24

SOŠIĆ, Greys

Parametarsko višekriterijsko programiranje: magistarski rad

25

ŠPAC, Davor

Kontroling: potpora managementu u poslovnom odlučivanju - razvojni trendovi u Hrvatskoj: magistarski rad

26

ŠTIFANIĆ, Elijo

Selektivni turizam kao izvor rasta turističke potrošnje I njihov utijecaj na gospodarski rast: magistarski rad

27

ŠUGAR, Violeta

Sustav upravljanja kvalitetom turističke destinacije: case study Pula: magistarski rad

28

TONCETTI, Martina

Značaj stranih ulaganja za istarski turizam: magistarski rad

29

UČKAR, Dean

Izloženost hrvatskih banaka rizicima: magistarski rad

30

VAREŠKO, Andrea

Utvrđivanje modela mogućnosti sinergične primjene sustava financijskih i kvalitativnih pokazatelja pri procjeni boniteta trgovačkog društva:  magistarski rad

31

VENERUZZO, Florijan

Kreativna metoda temeljena na situacijskom pozicioniranju:  magistarski rad (+ DIGITALNI OBLIK)

32

VITASOVIĆ, Miroslava

Model unutarnje revizije i doprinos efikasnosti gospodarenja u javnom sektoru: magistarski rad  (+ DIGITALNI OBLIK)

33

VUKELIĆ, Ivan

Mogućnosti unapređenja motivacijske kompenzacije u poslovima komercijalnog zastupanja: magistarski rad

34

ZENZEROVIĆ, Robert

Analitički postupci pri ocjeni vremenske neograničenosti poslovanja

35

ZUBIN, Cinzia

Inozemna izravna ulaganja i njihov utjecaj na gospodarstvo Republike Hrvatske: magistarski rad  (+ DIGITALNI OBLIK)

36

GRGORINIĆ, Sabina

Uloga sveučilišta u regionalnom razvoju Istarske županije  i u digitalnom obliku (+ DIGITALNI OBLIK)

37

SINKOVIĆ, Dean

Investicije u opremu kao temeljni izvor ekonomskog rasta u Republici Hrvatskoj  (+ DIGITALNI OBLIK)

38

RABAR, Danijela

Ispitivanje efikasnosti bolnica primjenom analize omeđivanja podataka

39

PAULIŠIĆ, Morena

Uloga etike i društvene odgovornosti u razvoju turističke destinacije

40

PRŽIKLAS , Romina

Upravljanje regionalnim razvojem Istarske županije

41

DUJMENOVIĆ , Kristina

Značaj poduzetništva za razvoj Hrvatskog hotelijerstva

42

BOBANOVIĆ,

Željana

Integralno upravljanje otpadom kao odrednica kvalitete okoliša

43

SEKULIĆ,

Irena

Put izlaska Hrvatske tekstilne industrije iz krize

44

ŠKREBLIN-BOROVČAK, Barbara

Model fiskalne decentralizacije u Republici Hrvatskoj

45

PAVLOVIĆ,

Daniela Anna

Ukapljeni naftni plin u funkciji učinkovitosti energetskog tržišta u Republici Hrvatskoj

46

PAVLOVIĆ,

Michelle Maria

Upravljanje fluktuacijom u funkciji povećanja proizvodnosti poduzeća

47

DRAGAŠ,

Mirjana

Samoregulacija u brodogradnji- perspektivan instrument kontrole onečišćenja i tržišnog natjecanja

48

DRAGAŠ,

Vesna

Uloga nautičkog turizma u razvoju gospodarstva RH

49

Mišković, Lorena

Međunarodni standardi financijskog izvještavanja- implikacije na financijske izvještaje Hrvatskih brodogradilišta

50

SEKULIĆ, Irena

Put izlaska Hrvatske tekstilne industrije iz krize

51

STJEPANOVIĆ, Saša

Izvođenje modela opće ravnoteže Republike Hrvatske

52

BARIĆ, Ana

Institucionalizacija poslovne etike u Republici Hrvatskoj  (+ DIGITALNI OBLIK)

53

DOBRAN ČERNJUL, Anica

Efikasnost sustava potpora istraživanju i razvoju u Europskoj Uniji i Republici Hrvatskoj

54

KONTOŠIĆ,

Alen

Računovodstveno sagledavanje utjecaja politike poreza na dodanu vrijednost na poslovanje u ugostiteljstvu u Republici Hrvatskoj (+ DIGITALNI OBLIK)

55

HIL KALABA,

Andrea

Okolišno računovodstvo i izvješćivanje u funkciji održivosti  poslovnih subjekata u Hrvatskoj

56

DOBRAN ČERNJUL, Anica

Efikasnost sustava potpora istraživanju i razvoju u Europskoj Uniji i Republici Hrvatskoj

57

CETINA, Edo

Uloga inkubacijske infrastrukture u poticanju razvoja malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj

58

KALČIĆ, Eda

Vizija razvoja kulturnog turizma grada Rovinja (+ DIGITALNI OBLIK)

59

DUKIĆ, Predrag

Strateški računovodstveni model analize poslovanja metodom sistematske dinamike  (+ DIGITALNI OBLIK)

60

KORENIĆ, Anton

Utjecaj organizacijske kulture na uspješnost poslovanja -  (+ DIGITALNI OBLIK)

61

ALERIĆ, Dražen

Utjecaj upravljanja odnosima sa korisnicima na

razinu konkurentnosti usluga kod hrvatskih davatelja usluga – samo u digitalnom obliku

 

Doktorske disertacije

1

AFRIĆ RAKITOVAC, Kristina

Ekonomsko-ekološki aspekti održivog razvitka: doktorska disertacija

2

ANTOLOVIĆ, Jadran

Spomenička renta u funkciji gospodarenja zaštićenom graditeljskom baštinom: doktorska disertacija

3

BUŠELIĆ,

Marija

Mjere za poticanje zapošljavanja u Republici Hrvatskoj: doktorska disertacija

4

CICVARIĆ,

 Ante

Utjecaj ekonomskih funkcija turizma na privredu i privredni razvoj Jugoslavije: doktorska disertacija

5

DEVETAK, Gabrijel

Tehničke inovacije u daljnjem razvoju samoupravne privrede SFRJ: doktorska disertacija

6

GONAN-BOŽAC, Marli

Međuovisnost strategije i organizacijske strukture: doktorska disertacija

7

GRŽINIĆ,

Jasmina

Pozicioniranje konkurentnosti hrvatske turističke ponude: doktorska disertacija (+ DIGITALNI OBLIK)

8

HITREC,

Tomislav

Europski mediteran u svjetskom turizmu: doktorska disertacija

9

JERKOVIĆ, Mirjana

Fiskalna decentralizacija i utjecaj lokalnih poreza na razvoj turističkih destinacija: doktorska disertacija

10

KAUZLARIĆ ANDRIĆ, Neda

Regionalni razvoj i turizam na Jadranu: doktorska disertacija

11

KERSAN-ŠKABIĆ, Ines

Utjecaj integracijskih procesa u Europi na konkurentnost hrvatskog izvoza: doktorska disertacija

12

KONCUL,

Niko

Turizam kao čimbenik europske integracije i globalizacije (na primjeru Dubrovnika): doktorska disertacija (+ DIGITALNI OBLIK)

13

KRAČUN,

Davorin

Dob aktivizacije investicija: doktorska disertacija

14

KRBEC,

 Denisa

Obrazovanje u tranziciji: Uloga privatne škole u obrazovnom sustavu Hrvatske: doktorska disertacija

15

KRIŽMAN PAVLOVIĆ, Danijela

Upravljačke i organizacijske odrednice marketinga turističke destinacije: doktorska disertacija

16

KRTALIĆ,

Sandra

Financijski instrumenti u funkciji ostvarivanja države blagostanja: doktorska disertacija

17

LAZARIĆ,

Kazimir

Multiplikativni efekti procesa kontinuiranog reinvestiranja amortizacije u mikroekonomiji: doktorska disertacija  

18

MILJAN, Ingrid

Portfolio menedžment vrijednosnih papira na financijskim tržištima zemalja u tranziciji: doktorska disertacija

 

 

 

19

MIRKOVIĆ,

Pio

Utjecaj turizma na strukturu i organizaciju gospodarstva: doktorska disertacija

20

PALIAGA,

Marko

“Branding” i konkurentnost hrvatskih gradova: doktorska disertacija

21

RAVLIĆ,

Pavle

Uloga I značaj međuljudskih odnosa u ekonomici industrijskih poduzeća 

22

ŠTOKOVIĆ, Ariana

Strateški pristup upravljanju na putu ka tržišnom gospodarstvu (sa primjerom na hrvatsku duhansku industriju)

23

SINKOVIĆ, Giorgio

Upravljanje troškovima u remontnim brodogradilištima: doktorska disertacija

24

STARE,

 Franci

Demografski i ekonomski uslovi za povratak radnika iz inostranstva u Jugoslaviju s posebnim osvrtom na SR Sloveniju: doktorska disertacija

25

GOLJA,

Tea

Utjecaj društveno odgovornog poslovanja na ekonomski rast :doktorska disertacija

26

ŠTOKOVIĆ,

Igor

Utjecaj organizacije materjalnih tokova reprodukcijskog lanca turističke ponude na efikasnost poslovanja subjekata ugostiteljske djelatnosti: doktorska disertacija

27

ŠUGAR,

Violeta

Europska unija i odabir modela upravljanja kvalitetom hrvatskih turističkih destinacija: doktorska disertacija (+ DIGITALNI OBLIK)

28

UČKAR,

Dean

Utjecaj financijske strukture i dividendne politike na tržišnu vrijednost poduzeća u Republici Hrvatskoj: doktorska disertacija (+ DIGITALNI OBLIK)

29

VUKONIĆ,

Boris

Koncepcija marketinga u prostornom planiranju u turizmu: doktorska disertacija

30

VULIĆ,

Spaso

Ekonomske implikacije primjene telemedicine u zdravstvenoj zaštiti: doktorska disertacija

31

ZENZEROVIĆ, Zdenka

Optimizacijski modeli planiranja kapaciteta morskih luka: doktorska disertacija

32

ŽNIDERŠIĆ, Martin

Poraba knjige in posebnosti založniškega marketinga: doktorska disertacija

33

ŽUŽUL,

Josip

Suvremena obilježja odnosa stanja i potreba stambenog standarda SR Hrvatske: doktorska disertacija

34

ZENZEROVIĆ, Robert

Model ocjene vremenske neograničenosti poslovanja poslovnih subjekata u Republici Hrvatskoj: doktorska disertacija

35

PERUŠKO,

Ticijan

Računovodstvene informacije u optimiziranju ponude bankarskih proizvoda u Republici Hrvatskoj: doktorska disertacija

36

BENAZIĆ,

Manuel

Monetarni transmisijski mehanizam u Republici Hrvatskoj:  doktorska disertacija (+ DIGITALNI OBLIK)

37

KOSTEŠIĆ,

Silvana

Unutarnja financijska kontrola procesa financijskog planiranja u primarnoj zdravstvenoj zaštitit : doktorska disertacija -  (+ DIGITALNI OBLIK)

38

VITASOVIĆ,

Miroslava

Računovodstvene informacije za upravljanje lokalnim financijama u funkciji realizacije programa proračuna: doktorska disertacija -  (+ DIGITALNI OBLIK)

39

KOVŠCA,

Vladimir

Sistemsko-dinamički pristup u funkciji upravljanja vrijednošću poslovnih subjekata:  doktorska disertacija (+ DIGITALNI OBLIK)

40

VRTODUŠIĆ HRGOVIĆ,

Ana- Marija

Upravljanje potpunom kvalitetom I poslovna izvrsnost u hotelskoj industriji Hrvatske:  doktorska disertacija

41

ČRNJAR,

Kristina

Strategija upravljanja znanjem u funkciji konkurentnosti hotelske industrije:  doktorska disertacija

42

BROZ,

Tanja

Utjecaj šokova ponude I potražnje iz Europske monetrane unije na poslovne cikluse zemalja srednje I istočne Europe:  doktorska disertacija -  (+ DIGITALNI OBLIK)

43

NIŽIĆ KRSTIĆ, Marinela

Ekonomski učinci obnovljivih izvora energije u turistIčkoj destinaciji:  doktorska disertacija

44

JAKOVLJEVIĆ,

Marinko

Upravljanje odnosima s javnošću u marketingu turističke destinacije:  doktorska disertacija

45

KONJHODŽIĆ,

Amer

Mikoekonomski učinci leasinga u poslovanju gospodarskih subjekata:  doktorska disertacija -  (+ DIGITALNI OBLIK)

46

ZANINI GAVRANIĆ,

Tatiana

Računovodstvene pretpostavke pripreme informacija za poslovno odlučivanje u hoteliljerstvu :doktorska disertacija -  (+ DIGITALNI OBLIK)

47

HODAK,

Zlatko

Utjecaj funkcija menadžmenta na uspješnost sportskih organizacija  :doktorska disertacija

48

ZUBIN,

Cinzia

Utjecaj inozemnih izravnih ulaganja na gospodarstva Mađarske, Češke i Slovačke -  (+ DIGITALNI OBLIK)

49

SABATTI,

Boris

Regionalne razvojne agencije u funkciji razvoja poduzetništva

50

RUŽIĆ,

Erik

Izvori pregovaračke moći poslovnih korisnika bankarskih usluga

51

DEDIĆ,

Ante

Poslovna politika Hrvatskih željeznica Holding d.o.o. u funkciji uključivanja Hrvatske u europski prometni sustav (+ DIGITALNI OBLIK)

52

ROVIS,

Nikola

Utjecaj marketinškog planiranja na uspješnost malih poduzeća -  i u digitalnom obliku (+ DIGITALNI OBLIK)

53

STJEPANOVIĆ,

Saša

Uloga i značaj makroekonomskih modela u ekonomskim politikama- makroekonomski model Hrvatske

54

SLIVAR TIGANJ,

Iva

Stretegije komuniciranja turističkih destinacija s tržištem putem interneta -  (+ DIGITALNI OBLIK)(2 primjerka)

55

RABAR,

Danijela

Mjerenje regionalne efikasnosti u Hrvatskoj primjenom analize određivanja podataka

56

ČERNE,

Ksenija

Strateški računovodstveni sustav praćenja i proučavanja intelektualnog kapitala

57

BAGOVIĆ,

Kate

Institucionalna konkurentnost u segmentu javne uprave u funkciji razvoja gospodarstva

58

PRŽIKLAS

DRUŽETA,

Romina

Analiza međuovisnosti siromaštva  i ekonomskog rasta

59

ŠTIFANIĆ,

Elio

Izvještavanje i financijska analiza poslovanja društveno odgovornih poslovnih subjekata -  (+ DIGITALNI OBLIK)

60

RAJKO,

Mladen

Oblikovanje institucionalnih mehanizama u funkciji razvoja Središnje Istre

61

SANTINI,

Ivona

Upravljački aspekt državne riznice – mehanizam učinkovitog upravljanja javnim novcem -  (+ DIGITALNI OBLIK)( 2 primjerka)

62

PENAVA

BREKALO,

Zvjezdana

Konceptualizacija obrazovanja za osobni marketing u sustavu visokoškolskog poslovnog obrazovanja -  (+ DIGITALNI OBLIK)

63

RIDZAK,

Tomislav

Odrednice međunarodnog kretanja kapitala i troška financiranja na međunarodnom financijskom tržištu (+ DIGITALNI OBLIK)

64

LACMANOVIĆ,

Sabina

Utjecaj ekonomskih teorija o ljudskoj prirodi na razvijenost socio-ekonomskog ponašanja trgovačkih društava -  (+ DIGITALNI OBLIK)

65

DRAGIČEVIĆ,

Daniel

Ekonomski položaj hrvatskoga hotelijerstva i mjere ekonomske politike

66

NIKŠIĆ RADIĆ,

Maja

Ekonomski učinci izravnih inozemnih ulaganja u turizam Republike Hrvatske

67

HODŽIĆ,

Sabina

Oporezivanje dobiti i porezni poticaji za istraživanje i razvoj

68

SINKOVIĆ,

Dean

Makroekonomski model za ispitivanje međuovisnosti između financijskog sustava i ekonomskog rasta -  (+ DIGITALNI OBLIK)

69

Jelenaca, Ivo

Utjecaj taktičke alokacije imovine na realan prinos i rizik portfelja

70

Katičić, Ljiljana

Utjecaj primjene koncepta upravljanja fizičkom imovinom na uspješnost poslovanja

71

Oliva, Ernes

Regionalni autohtoni proizvodi hrane u funkciji izgradnje marke regije

72

Etinger, Darko

Model prikladnosti i organizacijske spremnosti za usvajanje računalstva u oblacima u hotelskim poduzećima

73

Priskić, Emil

Stečaj u funckiji restrukturiranja trgovačkog društva

74

Crnjac, Jana

Privatizacija kao razvojna strategija hrvatskog turizma

75

RafajaC, Ozre

Racionalnost tržišta i ostalih društvenih institucija u perspektivi kvalitetne ekonomske znanosti

76

Carlin, Sven

Procjena rizika ulaganja putem analize realne vrijednosti dionice: doktorska disertacija

77

Krželj - Čolović, Zorica

Strateško udruživanje malih i srednjih hotelskih poduzeća: doktorska disertacija

78

Kovačić, Nataša

Hotelski logistički proizvod u ponudi sportskoga turizma: doktorski rad

79

Mamula, Maja

Kvantitativne metode u prognoziranju turističke potražnje: doktorski rad

80

BOGDAN, Siniša

Financijski aspekti ulaganja u vrijednosnice na hrvatskom tržištu kapitala

81

DRVAR, Zlatko

Istraživanje faktora potražnje za izvorima toplinske energije iz prirodnog plina

82

JAKŠIĆ, Ilija

Stanogradnja I stanovanje u Zagrebu te njihov doprinos razvoju grada

83

VLAŠIĆ, Mile

Planiranje metodom približavanja u brodograđevinskoj industriji

 

84

VITASOVIĆ, Aljoša

Ekonomija doživljaja i konkurentnost hrvatske turističke ponude

85

ROT, Eddy

Poduzetnička organizacija modela razvoja vjerskog turizma

86

SUČIĆ, Mirela

Unaprjeđenje konkurentnosti Hrvatskog turizma modelima kvalitete destinacijske ponude – samo digitalni oblik

 

 

87

NOVOSEL – DOLNJAK, Zvonko

Različite percepcije o doprinosu javnih I regulatornih agencija povećanju konkurentnosti gospodarstva

88

ĐURKIN, Jelena

Organizacijski aspekti turizma zasnovanoga na potrebama lokalne zajednice

89

PERIŠIĆ PRODAN, Marina

Marketing hotela kao pretpostavka razvoja turističke destinacije

90

PERŠIĆ – ŽIVADINOV, Irena

Održivo gospodarenje energijom u životnom vijeku hotela

91

LAŠKARIN, Marina

Menadžment zadovoljstva gosta u hotelijerstvu primjenom programa Loyalty

92

SOLDIĆ FRLETA, Daniela

Kvalitativne i kvantitativne odrednice turističke potrošnje na razini destinacije

93

PERMAN, Luka

Poduzetnički pristup implementaciji novih tehnologija u odjelu HIP-a

94

IVANČIĆ, Ivana

Međuovisnost turističkih događaja u okruženju i uspješnost hotelijerstva

95

MIKINAC, Krešimir

Strategijski pristup inovacijskim procesima korporativnog upravljanja u hotelskim poduzećima

96

BUTIGAN, Nikola

Strateški savezi i mogućnost kapitalnog povezivanja u trgovini na malo

97

BAHUNEK, Iva

Modeli inovacijskih procesa etičkog upravljanja u hrvatskom hotelijesrtvu

98

KRAJNOVIĆ, Aleksandra

Mogućnosti implementacije sustava upravljanja kvalitetom u hrvatske turističke destinacije – samo u digitalnom obliku

99

SAFTIĆ, Darko

Uloga lokalne samouprave u destinacijskom menadžmentu (+ DIGITALNI OBLIK 2 PRIMJERKA)

100

GOVORKO, Ante

Valorizacija ekonomskih učinaka osiguranja kao integralnog dijela hrvatskog gospodarstva (+ DIGITALNI OBLIK)

101

VESELICA, Rozana

Utjecaj inovacijskih strategija na konkurentsku prednost malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj

102

DRAGAŠ, Mirjana

Utjecaj društveno odgovornog poslovanja na konkurentsku sposobnost poduzeća

103

DRAGAŠ, Vesna

Utjecaj uprave na formulaciju i implementaciju strategije

104

VIZJAK, Maja

Uloga i značenje međunarodnih financijskih institucija u globalizacijskim procesima

105

IVANOVIĆ, Vanja

Konjička industrija u sinergiji s turističkom destinacijom

106

ČUIĆ TANKOVIĆ, Ana

Kongruencija glazbe i korporativnog identiteta u izgradnji korporativnog imidža poslovnih organizacija

107

RADOLOVIĆ, Sanja

Uspostava modela gospodarske diplomacije za razvoj hrvatskog gospodarstva (+ DIGITALNI OBLIK)  +Izjava

108

BESIM, Agušaj

Sukladnost osobnih i organizacijskih vrijednosti te angažiranost zaposlenih (+ DIGITALNI OBLIK)  +Izjava

109

BIRKIĆ, Draženka

Održivi turistički razvoj priobalne destinacije

110

KRIVAČIĆ, Dubravka

Izvještavanje o okolišu: odgovornom poslovnom praksom do poslovne održivosti - doktorski rad

 

111

DOLENC, Nika

Ekonomski aspekti upravljanja zaštićenim gradskim površinama

112

RIBARIĆ, Robert

Inoviranje modela koncepcije razvoja u izazovima dinamike turističkoga tržišta

 

Specijalistički poslijediplomski radovi

1

TIJANIĆ, Lela

Konkurentnost hrvatskih regija u kontekstu pridruživanja Europskoj Uniji

(+ DIGITALNI OBLIK 2 PRIMJERKA)

2

TOMIĆ, Daniel

Testiranje Okunovog zakona u hrvatskom gospodarstvu

3

BARBARO, Dino

Značaj klastera u gospodarstvu Republike Italije (+ DIGITALNI OBLIK 2 PRIMJERKA)

4

KRAJCAR, Marina

Klasteri u sektoru informacijsko-komunikacijske tehnologije Republike Hrvatske (+ DIGITALNI OBLIK)

5

TIKVIĆ, Petra

Očekivani učinci ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju na mobilnost radnika (+ DIGITALNI OBLIK)

6

DEVESCOVI, Monica

Ocjena pripremljenosti hrvatskih županija za korištenje fondova Europske unije (+ DIGITALNI OBLIK)

7

BRGIĆ, Sanja

Poticanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva s aspekta kvalitete ljudskih resursa (+ DIGITALNI OBLIK)

8

ILIĆ, Valter

Uloga informacijskih sustava u potpori upravljanju kvalitetom visokoobrazovanih institucija (+ DIGITALNI OBLIK)

9

PROŠIĆ, Nataša

Značaj i potrebe planiranja ljudskih resursa (+ DIGITALNI OBLIK)

10

DRAGIŠIĆ, Ivana

Fiskalni učinci međunarodne suradnje jedinica lokalne samouprave (+ DIGITALNI OBLIK)

11

RAJKO, Zdravko

Tehnologija kao čimbenik konkurentnosti hrvatske brodogradnje

12

OSTOJIĆ, Aleksandar

Usporedna analiza javnih rashoda i funkcioniranje javnog sektora u zemljama EU-15 (+ DIGITALNI OBLIK)

13

UKA, Teuta

Nove vještine za održivo zapošljavanje i upravljanje u zračnim lukama

14

SLIVAR, Jasmina

Mogućnosti razvoja ekološke poljoprivrede u Republici Hrvatskoj

(+ DIGITALNI OBLIK)

15

ŽUŽIĆ, Ana

Promicanje društveno odgovornog poslovanja putem sustava visokog obrazovanja (+ DIGITALNI OBLIK)

16

MIKAC, Domagoj

Evaluacija utjecaja poreza na dodanu vrijednost na poslovanje sektora malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj (+ DIGITALNI OBLIK)

17

PAVLIŠIĆ, Patricija

Komparativna analiza proizvodnosti rada prerađivačke industrije odabranih zemalja (+ DIGITALNI OBLIK)

18

GRGIĆ, Josip

Kreditna jamstva kao instrument pokretanja novih investicija u sektoru malih i srednjih poduzeća (+ DIGITALNI OBLIK)

19

LUCIĆ KRALJIĆ, Snježana

Utjecaj standarda rada na rezultate istraživanja u državnom zavodu za statistiku (+ DIGITALNI OBLIK)

20

ĆOSIĆ, Draženka

Perspektiva trgovačkih robnih marki u Hrvatskoj i Europskoj Uniji (+ DIGITALNI OBLIK)

21

BRATOVIĆ, Tamara

Konkurentnost Republike Hrvatske i Europske Unije u segmentu malog gospodarstva (+ DIGITALNI OBLIK)

22

MATIĆ, Alen

Značaj kohezijske politike Europske Unije u promicanju urbanog razvoja Hrvatske (+ DIGITALNI OBLIK)

23

ANGELESKI, Iva

Međudjelovanje menadžmenta organizacijskih konflikata i organizacijskog učenja (+ DIGITALNI OBLIK)

24

KERA, Tomislav

Višak ljudskih resursa u državnim trgovačkim društvima u Republici Hrvatskoj

25

PAJKOVIĆ, Doris

Inovacijska politika Europske Unije i Republike Hrvatske- temelj povećanja konkurentnosti gospodarstva (+ DIGITALNI OBLIK)

26

TOPLAK FARAGO, Maja

Razvoj održivih gradova u Europskoj Uniji i implikacije za Hrvatsku

27

UREMOVIĆ, Katica

Primjenjivost metoda vrednovanja na dionicama građevinskog sektora u Republici Hrvatskoj(+ DIGITALNI OBLIK)

28

VULIĆ LAMPALO, Morena

Utjecaj zajedničke ribarske politike EU na razvoj održivog ribarstva u Hrvatskoj (+ DIGITALNI OBLIK)

29

RUMENOVIĆ, Branko

Smjernice za privlačenje i zadržavanje ljudskih resursa u Ogulinskom kraju

30

PERCAN – RADOLOVIĆ, Sandra

Uloga budžeta u praćenju i proučavanju poslovanja malih poduzeća (+ DIGITALNI OBLIK)

31

JELIĆ, Petra

Hrvatska otočna razvojna politika – izazovi i ograničenja

32

GRUBOR, Karmen

Suradnja jedinica lokalne samouprave u cilju bolje iskoristivosti fondova Europske Unije (+ DIGITALNI OBLIK)

33

JURČIĆ, Vlatka

Pristup poslodavaca zaštiti zdravlja i sigurnosti ljudskih resursa

(+ DIGITALNI OBLIK)

34

LEPUŠIĆ, Maja

Problematika koncepta cjeloživotnog učenja s aspekta učeće organizacije

35

CETINA, Maja

Promicanje održivog razvoja gospodarstva putem socijalnog poduzetništva (+ DIGITALNI OBLIK 2 PRIMJERKA)

36

PUH, Ivan

Uvođenje koncepta društveno odgovornog poslovanja u izradu investicijske studije (+ DIGITALNI OBLIK)

37

SRDOČ, Nevija

Ljudski resursi i ekonomski razvoj – primjer grada Pazina

(+ DIGITALNI OBLIK)

38

RADULJ ŠUMANOVAC, Gordana

Utjecaj migracijskih procesa na kretanje stanovništva i gospodarski razvoj Republike Hrvatske (+ DIGITALNI OBLIK)

39

MITROVIĆ, Marina

Utjecaj motivacije na radnu uspješnost zaposlenika                

(+ DIGITALNI OBLIK)

40

ŠTAMBUK ZAJEC, Ksenija

Korištenje fondova Europske Unije u financiranju lokalnih razvojnih projekata: Izazovi i ograničenja (+ DIGITALNI OBLIK x2)