Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Događanja

Planirana su predstavljanja projekta i njegovih rezultata, znanstveni skup u Puli 2022. i druga događanja.

 

Gostovanje na Leibnizovu institutu za studije istočne i jugoistočne Europe (IOS) u Regensburgu

Leibnizov institut za studije istočne i jugoistočne Europe (IOS) u Regensburgu, Katedra za povijest jugoistočne i istočne Europe Sveučilišta u Regensburgu, njihova Doktorska škola i Ulf Brunnbauer, kao konzultant na projektu Mikrosocijalizam (HRZZ), 13. srpnja 2022. bili su domaćini predstavljanja odabranih i trenutnih rezultata rada na istraživanju mikrostruktura jugoslavenskog socijalizma. Poslije uvodnih riječi U. Brunnbauera i voditelja projekta Igora Dude, s izlaganjima su na daljinu nastupili Anita Buhin ("Culture as the substance and the way of life and work": the example of two factories), Chiara Bonfiglioli (State socialist women's organisations and their activism on health and contraception) i Magda Najbar-Agičić (Local media in socialism: politics and community) te uživo Saša Vejzagić (Managing a large industrial system and formation of local markets in the 1970s Yugoslavia), Tina Filipović (Social welfare policy and benefits for partisan veterans in late socialist municipalities) i I. Duda (Wishes, needs or deeds? Financing of local communities in Yugoslavia from the 1960s to the 1980s). Rasprava s prisutnima u publici na institutu i online također je vođena hibridno. Iza CKPIS-a i IOS-a višegodišnja je uspješna projektna suradnja.

 

Gostovanje na Inštitutu za novejšo zgodovino u Ljubljani

Istraživači na projektu Mikrosocijalizam nastupili su 16. lipnja 2022. na Inštitutu za novejšo zgodovino u Ljubljani, u programu Zgodovina na Špici. Voditelj projekta Igor Duda održao je pozvano predavanje pod naslovom "We are all good people." Local Communities in Yugoslavia between Action and Bureaucracy, dok su na panelu Socialistično samoupravljanje v občini sa svojim izlaganjima nastupile Tina Filipović ("Prisutni u svim zbivanjima": SUBNOR u političkom i društvenom životu općine u kasnom socijalizmu) i Anita Buhin ("Kulturološki fenomeni jednog giganta": samoupravni preobražaj kulture u brodogradilištu Uljanik). Na panelu su sudjelovali i Jelka Piškurić te diskutant Jurij Hadalin i moderator Blaž Štangelj. Moderatorica predavanja bila je Ana Kladnik na čiji je poziv i ostvareno gostovanje u Ljubljani.

 

Predavanje Igora Dude u Ljetnom semestru CKPIS-a

Ovogodišnji ciklus online predavanja Ljetni semestar CKPIS-a zaključio je Igor Duda s temom Mjesne zajednice: samokritika u završnici jugoslavenskog socijalizma. Predavanje je održano u utorak, 7. lipnja 2022., u 18.00 sati u virtualnoj dvorani.
SAŽETAK - Godine 1988. oko 12 tisuća mjesnih zajednica u općinama širom Jugoslavije bilo je na prekretnici između 25 godina duge povijesti svojeg ustavnog postojanja i nove društvene reforme koja je zemlju trebala pripremiti za budućnost. Jesu li čovječnost i solidarnost te upravljanje radnika i građana zajedničkim interesima i potrebama do tada bili ostvareni i jesu li to bile vrijednosti koje je i dalje trebalo promicati? Analize uloge mjesnih zajednica iz posljednjih godina socijalizma pokazuju što im se tada zamjeralo, što ih je kočilo, kakva je bila kritika njihova djelovanja i s kojom je namjerom upućivana te koji su bili prijedlozi za poboljšanje i prilagodbu društvenog samoupravljanja i socijalističke izravne demokracije novim uvjetima.

 

Predavanje Igora Dude na skupu Everyday Life in State-Socialist Societies

Na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, u organizaciji Rosa Luxemburg Foundation Southeast Europe i Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma, od 12. do 15. svibnja 2022. održan je međunarodni znanstveni skup Everyday Life in State-Socialist Societies  (program). Pozvana predavanja održali su Marsha Siefert (CEU), Martha Lampland (UCSD) i Igor Duda čija je tema Social self-management as a leisure activity in socialist Yugoslavia (video) bila povezana s istraživanjem na projektu Mikrosocijalizam. Ustanove partneri u organizaciji skupa bili su Fakultet za sociologiju i socijalni rad Sveučilišta Babeș-Bolyai (Cluj-Napoca), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Međunarodni institut za društvenu povijest (IISG, Amsterdam),  Leibnizov Institut za studije istočne i jugoistočne Europe (IOS, Regensburg), Odjel za rodne studije i Odjel za povijest Srednjoeuropskog sveučilišta (CEU, Beč i Budimpešta).

 

Predavanje Anite Buhin u Ljetnom semestru CKPIS-a

U ciklusu online predavanja Ljetni semestar CKPIS-a, s temom (Ne)uspjesi samoupravnog preobražaja kulture na lokalnoj razini, nastupila je Anita Buhin, naslovna poslijedoktorandica na pulskom sveučilištu i suradnica na projektu Mikrosocijalizam.  Predavanje je održano u utorak, 12. travnja 2022., u 18.00 sati u virtualnoj dvorani.
SAŽETAK - Pitanje sudjelovanja radnika u kulturi, kako u njezinome stvaranju tako i u konzumiranju kulturnih sadržaja, jedno je od ključnih pitanja jugoslavenske kulturne politike koje se već od 1950-ih pokušavalo riješiti tzv. demokratizacijom kulture. Polazište ovog predavanje bit će promjene u kulturi koje dolaze s novim Ustavom 1974. godine i donošenjem Zakona o udruženom radu 1976., koji su predvidjeli tzv. samoupravni preobražaj kulture kroz osnivanje samoupravnih interesnih zajednica (SIZ) kulture i uspostavljanja slobodne razmjene rada između kulturnih radnika i radnika u OUR-ima materijalne proizvodnje i građana u mjesnim zajednicama. Na primjeru dviju općina, Pule i Karlovca, obje s važnom industrijom poput Uljanika i Jugoturbine, analizirat će se uspjesi i neuspjesi ovog najradikalnijeg zahvata u demokratizaciju kulturne politike u drugoj polovici 1970-ih i 1980-ih.

 

Četvrti radni sastanak

Poslije više online konzultacija i rasprava svi suradnici istraživačkog projekta Mikrosocijalizam okupili su se u Puli 8. i 9. travnja 2022. na četvrtom radnom sastanku. Točno godinu dana prije kraja projekta, koji se provodi od studenog 2018., usklađen je rad na dovršetku istraživanja te aktivnosti oko objavljivanja radova i organizacije završnog znanstvenog skupa.

 

Predavanje Tomislava Branđolice na Fakultetu hrvatskih studija

Tomislav Branđolica gostovao je 30. ožujka 2022. na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu gdje je na diplomskom studiju povijesti održao predavanje pod naslovom Svakodnevica u Savezu komunista: politički rad u zagrebačkim općinskim komitetima 1974.-1990. Kolega Branđolica se kao istraživač projektu priključio 2021. te preuzeo temu sigurnosti, općenarodne obrane i društvene samozaštite na području Osijeka i Zagreba.

 

Predavanje Tine Filipović u Ljetnom semestru CKPIS-a

Druga su tema Ljetnog semestra CKPIS-a, ciklusa online predavanja kojim se ove godine obilježava deseta godišnjica rada Centra, bile Političke prakse SUBNOR-a i lokalni aktivizam boraca u kasnome socijalizmu, o čemu je govorila Tina Filipović, doktorandica na projektu Mikrosocijalizam. Predavanje je održano u utorak, 29. ožujka 2022., u 18.00 sati u virtualnoj dvorani.
SAŽETAK - U ovome će predavanju biti prikazane osnovne karakteristike političke djelatnosti partizanskih veterana i njihova participacija, odnosno aktivizam u političkom i društvenom životu općina u 1970-ima i 1980-ima. Na primjerima SUBNOR-a Labina i Siska analizirat će se borački zahtjevi, prijedlozi, protesti i kritike upućene lokalnim i republičkim strukturama moći, i tako pružiti detaljniji uvid u položaj i utjecaj ove društveno-političke organizacije u jugoslavenskome socijalističkom društvu.

 

Predavanje Igora Dude na e-Tribini Odsjeka za povijest FFPU

U sklopu e-Tribine, mjesečnog programa javnih predavanja Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Puli, 28. siječnja 2022. nastupio je Igor Duda koji je govorio na temu Samoupravljači, gostioničari i centri moći. O odlukama i akcijama mjesnih zajednica u Jugoslaviji 1970-ih i 1980-ih. SAŽETAK – Mjesne zajednice bile su zamišljene kao protuteža birokratizaciji i otuđenju, kao proširene obitelji i mjesta primjene socijalističke izravne demokracije. Djelujući u svojem susjedstvu građani su u mjesnim zajednicama preuzimali ulogu koju im je namijenio sustav društvenog samoupravljanja – prije svega sudjelovanje u planiranju, odlučivanju i raspodjeli sredstava. U tome nisu sve sredine bile jednako uspješne, a bolje je bilo ondje gdje su pojedinci svoje slobodno vrijeme ulagali u rad za opće dobro. Međutim, i pored zborova građana i referenduma, ponekad su samoupravljanje ometali osobni interesi i neočekivani centri moći… Ovo predavanje o procesu odlučivanja i akcijama mjesnih zajednica temelji se na arhivskim, novinskim, statističkim, televizijskim i filmskim izvorima. Donosi rezultate istraživanja unutar četverogodišnjega projekta Mikrosocijalizam (HRZZ). Predavanje je bilo povod za intervju objavljen u Glasu Istre.

 

5. Socijalizam na klupi

Većina suradnika na projektu nastupila je sa svojim izlaganjima na Petom međunarodnom znanstvenom skupu Socijalizam na klupi / Socialism on the Bench, koji je na temu Antifašizam i u organizaciji CKPIS-a Sveučilišta u Puli održan putem Zooma od 30. rujna do 2. listopada 2021. godine. Izlaganja su održana u tri sekcije: Upotrebe ratnog naslijeđa / Uses of military heritage, Feminizam / Feminism te Tisak i strip / Press and Comics. Popis izlaganja dostupan je na stranici Skupovi i predavanja.

 

6. Kongres hrvatskih povjesničara

Svi suradnici na projektu sudjelovali su na Šestom kongresu hrvatskih povjesničara, održanom u organizaciji Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti (HNOPZ) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci od 29. rujna do 2. listopada 2021. godine. Izlaganja su bila okupljena u sekciju Mikrosocijalizam: lokalne prakse jugoslavenskog socijalizma. Dvoje sudionika i dio publike priključili su se putem Zooma. Popis izlaganja dostupan je na stranici Skupovi i predavanja.

 

7. Doktorska radionica

Mikrohistorija socijalizma bila je tema 7. Doktorske radionice Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma (CKPIS) i Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Puli, održane od 25. do 28. kolovoza 2021. na pulskom sveučilištu, uz prisutnost dvadesetak sudionika. Doktorandice i doktorandi, koji su bili sudionici ovogodišnje radionice, polaze poslijediplomske studije povijesti ili bliskih humanističkih i društvenih znanosti na trinaest sveučilišta (North Carolina – Chapel Hill, Princeton, Oxford, Giessen, Köln, Regensburg, Prag, Varšava, Pečuh, Bologna, Ljubljana, Zagreb, Beograd).

Ovogodišnja tema potekla je iz istraživačkoga projekta Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970-1990. (Mikrosocijalizam), koji financira Hrvatska zaklada za znanost i kojim se promatraju društveni, kulturni, politički i ekonomski procesi na mikrorazini, u općinama koje su odabrane kao studije slučaja. Međutim, izlaganja na radionici obrađivala su prostor i vrijeme šire od onoga određenoga projektom. Mikropovijesni pogled u niz studija slučaja iz srednje i istočne Europe, u razdoblje od sredine dvadesetoga stoljeća do postsocijalizma, bio je prilika za komparaciju i kontekstualizaciju te povezivanje rezultata projekta s istraživanjima poslijediplomskih studenata.

Predavači Chiara Bonfiglioli (Microhistories of aktivi žena: finding women's agency in the archives, 1950s-1970s), Anita Buhin (Culture from below: selfmanagerial transformation of culture on the local level), Saša Vejzagić (Formation of large production companies and the effects of the associated labour on their consolidation) te voditelj projekta i radionice Igor Duda (In pursuit of direct socialist democracy: local communities in Yugoslavia in the 1970s and 1980s) predstavili su dosadašnje rezultate istraživanja koja provode u sklopu projekta Mikrosocijalizam.

Organizacijski odbor činili su Igor Duda, Anita Buhin, Tina Filipović, Sara Žerić i gostujući student Nemanja Stanimirović (Central European University, Erasmus+ Traineeship). Financijsku potporu pružili su Sveučilište i Filozofski fakultet, a organizatori se posebno zahvaljuju Studentskom centru i osoblju Studentskog doma, u čijim je zatvorenim i otvorenim prostorima radionica održana, te Povijesnom i pomorskom muzeju Istre. Na mrežnoj stranici radionice dostupne su poveznice na program, fotografije i video priloge.

 

Radionica o rezultatima istraživanja

Uz sudjelovanje svih istraživača i konzultanta prof. dr. sc. Ulfa Brunnbauera 13. srpnja 2021. održana je interna online radionica projekta na kojoj su izloženi posljednji rezultati i radovi čije se objavljivanje očekuje u znanstvenim časopisima. Višesatna rasprava bila je vrijedan putokaz za uređivanje radova i usmjeravanje nastavka istraživanja.

 

Mikrosocijalizam na Kliofestu

Za program ovogodišnjeg Festivala povijesti Kliofest, koji se od 11. do 14. svibnja 2021. održava virtualno i u prostoru NSK u Zagrebu, snimljen je razgovor o istraživanju dviju projektnih tema. Voditelj projekta Igor Duda razgovarao je s Anitom Buhin i Sašom Vejzagićem o djelovanju općinskih samoupravnih interesnih zajednica za kulturu te o velikim poduzećima, njihovu položaju u lokalnoj zajednici i odnosu s općinskim vlastima. Video pod naslovom Istraživanja na projektu Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970-1990. (Mikrosocijalizam) premijerno je prikazan na Youtube kanalu Kliofesta 11. svibnja.

 

Predavanje Christiana A. Nielsena u Ljetnom semestru CKPIS-a

Christian Axboe Nielsen, istraživač na projektu i izvanredni profesor na Sveučilištu u Aarhusu u Danskoj, nastupio je 5. svibnja 2021. u sklopu ciklusa javnih predavanja Ljetni semestar CKPIS-a. Na predavanju pod naslovom The Security Exercises “Nothing should surprise us” – a view from the municipal level in Osijek and surrounding municipalities govorio je o sustavu općenarodne obrane i društvene samozaštite (ONO I DSZ) i akcijama Ništa nas ne smije iznenaditi (NNNI) te o primjeni toga modela civilne zaštite u Osijeku i okolici 1970-ih i 1980-ih. Osijek je jedna od studija slučaja projekta Mikrosocijalizam.

 

Mikrohistorija socijalizma i Muzej susjedstva Trešnjevka

S obzirom na zajedničko zanimanje za prošlost lokalnih zajednica, bilo putem muzeološkog prikupljanja i obrade predmeta i sjećanja ili putem znanstvenog istraživanja povijesti odozdo u socijalističkom razdoblju, uspostavljena je suradnja projekta Mikrosocijalizam s Muzejom susjedstva Trešnjevka na kojem od 2018. radi kustoski kolektiv BLOK iz Zagreba, uz financiranje Europskog socijalnog fonda. Na zajedničkoj radionici 28. travnja 2021. sudjelovali su članovi oba projektna tima.

 

Predavanje Chiare Bonfiglioli u Ljetnom semestru CKPIS-a

Chiara Bonfiglioli, istraživačica na projektu i predavačica rodnih i ženskih studija na Sveučilišnom koledžu Cork u Irskoj, nastupila je 24. ožujka 2021. u sklopu ciklusa javnih predavanja Ljetni semestar CKPIS-a. Na predavanju pod naslovom Microhistories of labour and gender in socialist Yugoslavia: the case of Duga Resa govorila je o vrijednosti arhivskih izvora za mikrohistoriju rada i roda na primjeru djelovanja Konferencije za društvenu aktivnost žena (KDAŽ) u Dugoj Resi, tamošnjoj industriji i općinskim tijelima od šezdesetih godina nadalje. Duga Resa jedna je od studija slučaja projekta Mikrosocijalizam.

 

Gostovanje u Rijeci: Mikrohistorija socijalizma u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih

Dio projektnog tima virtualno je 20. siječnja 2021. gostovao kod izv. prof. dr. sc. Vjerana Pavlakovića na Filozofskom fakultetu u Rijeci, u programu EPK2020 Memoryscapes. U izlaganjima je bilo riječi o djelovanju samoupravnih interesnih zajednica za kulturu, odnosu općinskih vlasti i velikih poduzeća, aktivnostima boračke organizacije kao jednog od čuvara sjećanja na NOB te o interakciji građana unutar naselja, u mjesnoj zajednici kao najmanjoj samoupravnoj jedinici. Pod zajedničkim naslovom Mikrohistorija socijalizma u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih održana su četiri izlaganja: Anita Buhin – Samoupravni preobražaj kulture na lokalnoj razini, Saša Vejzagić – Općina i građevinsko poduzeće: slučaj Čakovec, Tina Filipović – Međunarodna i regionalna suradnja SUBNOR-a Zajednice općina Rijeka, Igor Duda – Mjesna zajednica kao proširena obitelj. Snimka se može pogledati na Youtube kanalu organizatora.

 

 

Treći radni sastanak

Poslije kraćih online sastanaka projektnog tima u travnju, srpnju i rujnu ove godine, 26. listopada i 2. studenog 2020. održan je treći redoviti godišnji sastanak projekta. Pored organizacijskih pitanja znatna je pozornost posvećena izlaganjima suradnika i raspravi o svim istraživačkim temama. Prilagođavajući se pandemijskim okolnostima suradnici su se u virtualnu dvoranu uključili iz Pule, Labina, Zagreba, Aarhusa i Corka.

 

Socijalizam na klupi: okrugli stol

U sklopu programa 4. međunarodnog znanstvenog skupa Socijalizam na klupi, koji je na temu Kontinuiteti i inovacije održan u Puli 26-28. rujna 2019., u sveučilišnoj Svečanoj dvorani Tone Peruško održan je okrugli stol na kojem su suradnici na projektu govorili o svojim istraživanjima i radu tijekom prve projektne godine. Također su predstavili studije slučaja, odnosno općine koje će biti primjeri mikrohistorijskog pristupa projektnim temama. Osim sudionika skupa, okrugli stol su u izravnom prijenosu mogli pratiti i slušatelji Radija Rojc (FM i stream), a zvučni zapis dostupan je na internetu.

 

Drugi radni sastanak

Drugi radni sastanak suradnika na projektu održan je na Filozofskom fakultetu u Puli u srijedu, 25. rujna 2019. godine.

 

Predstavljanje projekta

U srijedu, 19. prosinca 2018., u 10 sati u Dvorani Slavka Zlatića na Filozofskom fakultetu u Puli održano je predstavljanje istraživačkog projekta Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970-1990. (Mikrosocijalizam). Rad na projektu upravo je započeo, a do studenog 2022. financirat će ga Hrvatska zaklada za znanost. Poslije pozdrava dekanice Filozofskog fakulteta Klare Buršić-Matijašić, projekt su predstavili voditelj Igor Duda te suradnici Chiara Bonfiglioli, Anita Buhin, Tina Filipović, Magdalena Najbar-Agičić, Christian Axboe Nielsen i Saša Vejzagić. Više o događaju na stranici Projekt u medijima.

 

Prvi radni sastanak

Prvi radni sastanak svih suradnika na projektu održan je na Filozofskom fakultetu u Puli u utorak, 18. prosinca 2018. godine.