Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:

 1. Za izbor zaposlenika na položaj I vrste – voditelj ureda (voditelj odjeljka) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Uredu za studente i obrazovne programe - jedan izvršitelj uz probni rad od šest (6) mjeseci;

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog usmjerenja, 3 godine radnog staža u struci, poznavanje rada na računalu;
 1. Za izbor  zaposlenika na radno mjesto I vrste – stručni suradnik za preddiplomske i diplomske studije na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za dugotrajno bolovanje) u Uredu za studente i obrazovne programe - jedan izvršitelj uz probni rad od šest (6) mjeseci;

Uvjeti: 

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili diplomski stručni studij društvenog usmjerenja, 1 godina radnog staža u struci, poznavanje rada na računalu;
 1. Za izbor zaposlenika na radno mjesto I vrste – stručni suradnik za pravne poslove na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za rodiljni dopust) u Uredu za pravne poslove - jedan izvršitelj uz probni rad od šest (6) mjeseci;

Uvjeti: 

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravnog usmjerenja, 1 godina radnog staža u struci, 
 1. Za izbor jednog zaposlenika na položaj II vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica - administrativni tajnik Fakulteta na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti  pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli - jedan izvršitelj uz probni rad od tri (3) mjeseca;

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ili preddiplomski sveučilišni ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine ili SSS društvenog ili humanističkog usmjerenja,  1 godina radnog staža u struci.

Poseban uvjet: poznavanje talijanskog jezika u govoru i pismu.

 1. Za izbor jednog zaposlenika na radno mjesto II vrste – zaštitar/domar na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli - jedan izvršitelj uz probni rad od tri (3) mjeseca;

Uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine ili SSS tehničkog usmjerenja, položen ispit za rukovatelja centralnog grijanja, položen stručni ispit za zaštitara/čuvara i 1 godina radnog staža u struci, 

Uz prijave na natječaj pristupnici su dužni priložiti:

 • životopis;
 • presliku odgovarajuće svjedodžbe/diplome;
 • domovnicu (presliku);
 • dokaz o radnom stažu u struci (kopija ugovora o radu, kopija rješenja o rasporedu na radno mjesto i sl.).
 • potvrdu o položenom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja (za pristupnike pod točkom 5.);
 • potvrdu o položenom stručnom ispitu za zaštitara/čuvara (za pristupnike pod točkom 5.)
 • motivacijsko pismo.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Link na stranicu Ministarstva hrvatskih bra­nitelja: https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Sa pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja obaviti će se usmena provjera znanja iz područja visokog obrazovanja i intervju a za pristupnike pod točkom 4. i provjera znanja iz talijanskog jezika.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 116/03.) .

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Fakultet zadržava pravo poništiti natječaj ili ne izabrati nijednog kandidata, bez navođenja razloga poništenja. 

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, s naznakom „za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti