Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, raspisuje Natječaj:

Filozofski fakultet:

  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja humanističkih znanosti, polja povijesti, grane hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest, na projektu „Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970-1990. (Mikrosocijalizam)“ (HRZZ IP-01-2018-5394) pri Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma, na određeno vrijeme do 6 mjeseci u punom radnom vremenu.

Uvjeti: završen sveučilišni poslijediplomski doktorski studij povijesti.
Prednost: iskustvo u istraživanju kulturne i društvene povijesti Hrvatske u socijalističkoj Jugoslaviji, iskustvo u timskom radu i projektnoj suradnji.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
a) životopis;
b) preslik diplome poslijediplomskog doktorskog studija;
c) preslik dopunske isprave (supplement) poslijediplomskog doktorskog studija;
d) opis dosadašnje znanstvene i stručne djelatnosti;
e) popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova i priložiti preslike relevantnih radova;
f) domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države;
g) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.
Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s naznakom „za natječaj“.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti