Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisalo je natječaj:

  • za izbor  zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV vrste – ostala radna mjesta IV vrste (spremačica) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (zamjena za dugotrajno bolovanje)  – dva izvršitelja;
  • za izbor zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV vrste – ostala radna mjesta IV vrste – spremačica, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli – jedan izvršitelj;

Uvjeti:

      NSS završena osmogodišnja škola.

Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente:
a)    životopis;
b)    domovnicu (presliku);
c)    presliku odgovarajuće svjedodžbe; 

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.
Sa pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja, obaviti će se usmeni razgovor.
Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj". 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
     
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 

 

Popis obavijesti