Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:

1.    Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti: 

  •     za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost; 
  •     za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja društvenih znanosti, polje kineziologija. 

2.    Odjel za tehničke studije:

  •     za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija. 

3.    Odjel za prirodne i zdravstvene studije: 

  •     za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, grana neuroznanost; na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (dopunski rad sukladno članku 61. stavku 3. Zakona o radu).

4.    Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“

  •     za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije, za potrebe katedre za financije na određeno vrijeme s punim radnim vremenom;
  •     za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije, za potrebe katedre za marketing na određeno vrijeme s punim radnim vremenom;
  •     za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije, za potrebe katedre za ekonomske teorije; 
  •     za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije, za potrebe katedre za statistiku, informatiku i matematiku.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
a) životopis;
b) preslik odgovarajuće diplome poslijediplomskog doktorskog, odnosno diplome preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija; 
c) prijepis ocjena ili dopunska isprava preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija; (za izbore u suradničko zvanje asistenta);
d) opis dosadašnje znanstvene, umjetničke, nastavne i stručne djelatnosti;
e) popis objavljenih znanstvenih, umjetničkih i stručnih radova i priložiti preslike relevantnih radova;
f) domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države;
g) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.
h) motivacijsko pismo (za izbore u suradnička zvanja)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.
S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Ako se na natječaj javi pristupnik koji nema znanstveno zvanje dužan je snositi troškove provedbe izbora sukladno općem aktu Sveučilišta.
Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".     

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti