Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:

  1. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste zvanja – Stručni suradnik:  za poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje, na određeno vrijeme od 1 godine u punom radnom vremenu na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomskog usmjerenja, znanje  engleskog jezika i poznavanje još jednog svjetskog jezika, poznavanje rada na računalu ,  jedna (1) godina radnog staža u struci.

Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

  1. životopis; 
  2. presliku domovnice;
  3. presliku odgovarajuće diplome;
  4. dokaz o radnom stažu u struci
  5. motivacijsko pismo.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, 52100 Pula s  naznakom "za natječaj". 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti