Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj:

  1. za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I vrste – ostala radna mjesta I vrste - stručni suradnik za transfer tehnologija i projektne aktivnosti, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Uredu za transfer tehnologije na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.

Uvjeti: završen diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomskog usmjerenja, najmanje 1 godina radnog staža u struci, aktivno poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na osobnom računalu. 

Uz prijave na natječaj pristupnici su dužni priložiti:

  • životopis;
  • presliku odgovarajuće diplome;
  • domovnicu (presliku);
  • dokaz o radnom stažu u struci (kopija ugovora o radu, kopija rješenja o rasporedu na radno mjesto i sl.).

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Sa pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja obaviti će se usmeni razgovor.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 danaod dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, s naznakom „za natječaj“.

O rezultatima natječaj kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti