Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ishodi učenja

Po završetku studija polaznici će moći:

  • Analizirati, interpretirati, procijeniti i primijeniti različite pristupe  ljudskim resursima kao i prakse i politike ljudskih resursa u različitim organizacijama
  • Tumačiti utjecaj okoline odnosno regionalnih, nacionalnih i međunarodnih čimbenika društva znanja na ponašanje poduzeća posebice u kontekstu praksi i politika ljudskih resursa u poduzećima
  • Definirati i provoditi ciljeve i politike društva znanja te primijeniti znanja u povezivanju teorije i prakse modela ponašanja poduzeća u društvu znanja
  • Koristiti tehnike kvalitativne i kvantitativne analize u ekonomskim procesima pokretanima promjenama na tržištu rada te u modelima ponašanja poduzeća
  • Razviti menadžerske vještine upravljanja i odlučivanja o usvajanju novih modela ponašanja poduzeća fokusiranima na načelima društva znanja s posebnim naglaskom na prakse i politike ljudskih resursa u poduzećima
  • Analizirati i interpretirati statistiku tržišta rada, razumjeti suvremena pitanja i problematične aspekte tržišta rada i kritički se osvrnuti na njih uvažavajući specifičnosti pojedine zemlje u globalnom okruženju
  • Interpretirati i primijeniti temeljna dostignuća suvremenog strateškog menadžmenta u organizacijama
  • Razjasniti integracijske procese te analizirati i procijeniti njihov utjecaj na slobodu kretanja ljudi i kapitala.