Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Iskustva polaznika

Ivana Dragišić, mag. nov., univ....
Sveučilišni specijalistički poslijediplomski studij Europske integracije, regionalni i lokalni ekonomski razvoj završila sam 2013. godine, uoči ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Upisala sam ga radeći na pripremi i provedbi EU projekata u Istarskoj županiji koja je tada neupitno bila lider u korištenju EU sredstava u RH. Daljnje obrazovanje u pogledu EU fondova, posebice u kontekstu regionalnog razvoja, bio mi je logičan slijed i korak dalje u radu na sebi i vlastitom profesionalnom usavršavanju. Posebno sam se nadala, kroz studij dobiti nova znanja na polju ekonomije i financija, što mi je, kao diplomiranom novinaru tada nedostajalo i čini mi se kako sam u tom pogledu, u dvije godine trajanja studija, dosta napredovala. Kroz izradu poslijediplomskog rada, surađivala sam sa svim jedinicama lokalne samouprave u Istarskoj županiji te je obrada podataka vezana uz njihovo iskustvo u EU projektima, donijela do šire slike stanja na teritoriju naše županije, što mi je kasnije uvelike pomoglo u svakodnevnom poslu.

Autor: Ivica Petrinić
Školovanje na poslijediplomskom studiju „Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli“ odabrala sam 2012. god tokom rada u Financijskoj agenciji (Fina) u Zagrebu , gdje mi se otvorila mogućnost prelaska u „Odjel za EU poslove“. Smjer „Europske integracije, regionalni i lokalni ekonomski razvoj“ smatrala sam idealnim izborom za daljnje profesionalno opredjeljenje. Studij nudi kvalitetan izbor predmeta koje prate suvremenu ekonomsku misao te zanimljive, stručne i profesionalne predavače, koje sam odslušala s lakoćom i interesom. Trenutno radim kao voditeljica računovodstva u proizvodnom poduzeću u Zadru. Znanje stečeno na studiju koristim svakodnevno prilikom izrade „Statističkog izvješća robne razmjene zemalja članica EU-Instrastat“ te iplementaciji i primjeni raznih drugih zakona EU obaveznih za domaća poduzeća.       

Autor: Ivica Petrinić
Sveučilišni specijalistički poslijediplomski studij Europske integracije, regionalni i lokalni ekonomski razvoj na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“  Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli upisala sam 2011. godine, kada je RH bila u procesu pridruživanja Europskoj uniji.  U tom svjetlu, osnovni motiv je bio što jasnije sagledati nove poslovne i razvojne prilike i njihovu implikaciju na pojedine sektore gospodarstva, te stečeno znanje primjeniti u praksi. Sadržaj pojedinih kolegija, način odvijanja nastave, inspirativni predavači dali su mi također poticaj za daljne izučavanje europskih ekonomskih integracija i njihov utjecaj na nacionalno gospodarstvo. Na tu temu objavila sam nekoliko stručnih i znanstvenih radova npr.: Javno-privatno partnerstvo u poticanju lokalnog razvoja,  Klasteri u funkciji poticanja rasta konkurentnosti, Održivo upravljanje razvojem na lokalnoj razini, Zaštita intelektualnog vlasništva u funkciji poticanja inovacija. Zadnjih pet godina bavim se obrazovnim radom u području ekonomije kao predavač na visokoškolskim institucijama.  

Autor: Ivica Petrinić
Interesna sfera mog obrazovanja prije upisivanja ovoga studija bila je pravo i ekonomija. S obzirom da je Republika Hrvatska postala punopravna članica EU, motivacija za upis poslijediplomskog specijalističkog studija "Europske integracije, regionalni i lokalni ekonomski razvoj" proizišla je iz želje za stjecanjem znanja o radu i djelovanju institucija i tijela EU te programima i fondovima EU. Studij mi je omogućio stjecanje znanja o funkcioniranju nacionalnih gospodarskih sustava zemalja članica EU te procesa europskih ekonomskih integracija čime je u potpunosti zadovoljio moja očekivanja. Zaposlena sam u administraciji agencije koja surađuje sa zemljama članicama EU, tako da mi stečeno znanje, uz opću kulturu i određene povlastice koje donosi poslijediplomski studij,  koristi i u svakodnevnom radu.

Autor: Ivica Petrinić
Radeći u Istarskoj županiji na projektima Europske unije i prekogranične suradnje, te surađivala sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli, doznala sam za mogućnost usavršavanja u području Europskih integracija, regionalnog i lokalnog ekonomskog razvoja". Smatrala sam da bi mi takav studiji odgovarao te sam se upisala na posljediplomski studiji. Želim naglasiti da imajući u vidu da sam završila Fakultet humanističkih znanosti onaj dio koji se odnosi na ekonomiju i razvoj dalo mi je mogućnost da naučim dosta toga o makro i mikro ekonomiji. 

Moja želja bila je baviti se razvojem i provedbom projekata koji se financiraju iz EU fondova, razviti se u stručnjaka za EU projekte pa tu i započinje moja priča, upisom na poslijediplomski specijalistički studij „Europske integracije, regionalni i lokalni ekonomski razvoj”. Kvalitetan program i stručni predavači dodatno su me motivirali da dublje zagrizem i ustrajem u namjeri da slijedim svoje interese i da se bavim onim što volim. Već sam i prije samog kraja studija dobila priliku primijeniti stečena specifična i praktična znanja. U narednim godinama sudjelovala sam u pripremi i provedbi značajnog broja razvojnih projekata, stoga s pravom mogu reći kako je studij potaknuo moj profesionalni razvoj te poslužio kao odskočna daska u daljnjoj karijeri.  

U cilju stjecanja specifičnih znanja iz makro i mikroekonomije potrebnih za ozbiljnije znanstveno i stručno proučavanje ekonomije upisao sam poslijediplomski specijalistički studij "Europske integracije,  regionalni i lokalni ekonomski razvoj". Budući da ovaj studij pruža širinu ekonomskih znanja, istovremeno fokusirajući se na dinamičnost ekonomskog sustava kroz perspektivu održivog rasta i razvoja nacionalnih gospodarstava u okviru specifične međunarodne organizacije kao što je EU, izbor se činio posve logičan. Glavna prednost ovog studija je njegova jezgrovitost, gdje svaki student može u manje od dvije godine prikupiti zavidna znanja i steći diplomu koja će mu pomoći u daljnjoj karijeri. Pragmatična znanja, alati ekonomske analize i vještine stečene na ovom studiju omogućile su mi temelj za daljnje usavršavanje i razvoj osobnih stavova prema esencijalnim društveno-ekonomskim pitanjima.