NOVOSTI FET:

Nedavno je gradonačelnik u ime Grada Pule potpisao sporazum s premijerom o uvjetima, pravima i obavezama za realizaciju turističkih projekata Saccorgiana, Hidrobaza i Muzil. Poput područja Katarina i Monumenti, ti se atraktivni lokaliteti pulskog priobalja planiraju dati u koncesiju od 50 do 99 godina. Legitimno je pitanje koje si postavlja javnost o ekonomskim, društvenim i okolišnim učincima takvog modela raspolaganja lokalnim prostornim resursima, ali i kvaliteti života u gradu, o dokumentacijskim uporištima koja ekonomski i razvojno pravdaju predložene turističko-ugostiteljske projekte.

Radi se iznimno važnim koracima, presudnima za budućnog našeg grada, no raspoloživost informacija o načinu njihove realizacije i očekivanim učincima nije primjerena njihovom sudbinskom značaju za grad. Javnosti nedostaju informacije o stručnim uporištima za donesene odluke, isplativosti i o načinu zadovoljavanja javnog interesa. Da bismo dobili odgovore na spomenuta i druga pitanja organizirali smo panel-diskusiju na Fakultetu ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", Preradovićeva 1 (dvorana "Pula")
13. studenog 2018. s početkom u 18 sati
 na kojoj će stručnjaci s područja ekonomije, turizma, ekologije i sociologije preispitati predložene projekte na temelju dostupnih informacija. 

Panelisti:

  • dr. sc. Saša Poljanec Borić - znanstvena savjetnica u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u području sociologije i ekonomije
  • prof. dr. sc. Marinko Škare - redoviti profesor FET
  • izv. prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac, voditeljica Katedre za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju, FET
  • doc. dr. sc. Aljoša Vitasović - voditelj Katedre za turizam, FET
  • dr. sc. Goran Zgrablić - viši predavač, Visoka tehničko-poslovna škola Pula
  • predstavnik Grada Pule.

Panel će moderirati predstavnica Zelene Istre Dušica Radojčić.

Poziv za sudjelovanje na panelu uputili smo i gradonačelniku Pule, g. Borisu Miletiću, radi predstavljanja koristi od ovih projekata za lokalnu zajednicu i odgovaranja na pitanja koja će postaviti panelisti ili publika, budući da se radi o diskusiji uz sudjelovanje publike. Radi ranije preuzetih obaveza, gradonačelnik nije u mogućnosti sudjelovati. Za sudjelovanje na panelu imenovat će zamjenika, a njegovo ime dostaviti naknadno.

Dr. sc. Saša Poljanec-Borić

Znanstvena savjetnica u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u interdisciplinarnom području sociologije i ekonomije. Diplomirala je filozofiju i francuski jezik i književnost, magistrirala iz područja urbane sociologije te doktorirala na temi privatizacije hotelijerstva i razvoju konkurentnosti hrvatske turističke ponude na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Usmjerena na interdisciplinarna istraživanja, objavila je 3 knjige i 40 znanstvenih radova iz područja društvenih znanosti osobito se specijaliziravši za sociologiju i ekonomiku turizma, sociologiju prostora, strateški marketing destinacija, ekonomsku sociologiju malih i srednjih poduzeća za institucionalni razvoj i ekonomiju javnog sektora. Članica je doktorskih povjerenstava iz područja ekonomije, sociologije i energetike na hrvatskim sveučilištima: u Zagrebu, u Zadru i u Puli te na Sveučilištu u Ljubljani. Međunarodno je prepoznati stručnjak iz područja turizma, sociologije i ekonomije prostora i ekonomije zaštite kulturnog nasljeđa. 

Prof. dr. sc. Marinko Škare

Redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja ekonomije na Katedri za ekonomske teorije, prorektor za istraživanje, umjetnost i suradnju na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Diplomirao je na temi „Poslovne banke u financijskom sistemu“, magistrirao na temi “Ekonomska vrijednost obrazovanja i njegov utjecaj na stopu rasta nacionalnog gospodarstva”, te obranio doktorsku disertaciju pod nazivom “Izvođenje i analiza funkcije blagostanja”. Autor je i koautor preko 140 znanstvenih članaka i brojnih stručnih djela, član uređivačkih odbora časopisa, predstojnik CASTER-a (Centar za empirijska društvena istraživanja i trendove, koji djeluje u sklopu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Fakulteta za ekonomiju i turizam “Dr. Mijo Mirković”, dobitnik nagrade Sveučilišta za razvoj znanosti, nagrade Istriana u kategoriji znanost, odgoj i obrazovanje, te Državne nagrade za znanost.

Dr. sc. Goran Zgrablić

Rođen u Puli, gdje završava osnovnu školu i gimnaziju. Godine 2000. završava studij fizike na PMF-u u Zagrebu, a potom 2001. odlazi u Švicarsku gdje započinje doktorski studij na Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. Titulu doktora znanosti iz biofizike stječe 2006. godine, a iste godine počinje raditi u međunarodnom istaživačkom centru Elettra Sincrotrone Trieste, gdje nastavlja s ekperimentalnim radom u području biofizike i laserske spektroskopije sve do kraja 2016. Do danas je objavio dvadeset znanstvenih radova u svjetski relevantnim časopisima s ukupno preko 500 citata. Fluentno govori engleski, francuski i talijanski jezik. Od 2012. zaposlen kao nastavnik na Politehnici Pula gdje u zvanju višeg predavača predaje fiziku, mjerne tehnike i ekologiju. 

Izv. prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac

Izvanredna profesorica iz polja ekonomije, voditeljica Katedre za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Diplomirala je na temi „Analiza financijskih pokazatelja t.d. Duran d.d. Pula“, magistrirala je na temi „Industrijska politika i prestrukturiranje prerađivačke industrije Republike Hrvatske“ te obranila doktorsku disertaciju pod nazivom «Ekonomsko-ekološki aspekti održivog razvitka». Nositeljica je kolegija Gospodarstvo Hrvatske, Menadžment održiva razvoja, Društveno odgovorno poslovanje, Održivi turizam, Politika zaštite okoliša EU i dr.
Objavila je više od četrdeset znanstvenih radova, urednica je četiri znanstvene monografije, sudjelovala je na više od dvadeset međunarodnih znanstvenih konferencija te objavila više stručnih radova. Uže područje znanstvenog interesa je gospodarski razvoj, ekonomika okoliša, održiva (odgovorna) ekonomija, društveno odgovorno poslovanje, održivi turizam. Surađivala je na više znanstvenih i stručnih projekata iz navedenih područja. Članica je hrvatske sekcije Europskog udruženja regionalnih istraživanja (European Regional Science Association - ERSA), Centra za europska istraživanja (CEIPU) Sveučilište u Puli te povjerenstava na nacionalnoj i županijskoj razini. Suorganizatorica je događanja u sklopu projekta Zelena knjižnica Društva bibliotekara Istre usmjerenih na edukaciju javnosti o nužnosti tranzicije ka održivom društvu, odgovornom gospodarstvu i osvještavanju odgovornog odnosa prema okolišu.

Doc. dr. sc. Aljoša Vitasović

Znanstveno-nastavne aktivnosti usmjerene su u polju ekonomije, grani trgovina i turizam pri Fakultetu ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” Pula Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Uže područje znanstvenog interesa uključuje analizu razvoja turizma i suvremene trendove u turizmu, područje ekonomije doživljaja, upravljanje turističkom destinacijom te društvene funkcije turizma. Poseban znanstveni interes očituje se u izučavanju i specijalizaciji ekonomije doživljaja kao rijetko proučavane istraživačke perspektive na području RH i EU. Od 2018. godine obnaša funkciju voditelja Katedre za turizam matičnog fakulteta. U ime Katedre vodi i koordinira izmjene i prilagodbe programa sveučilišnih studija te je angažiran kao predstavnik matičnog fakulteta na projektu unaprjeđenja kvalitete visokog obrazovanja kroz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira za studij turizma na razini države. U više navrata usavršavao se u inozemstvu; od 2013. voditelj znanstvenog projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH „Održivi turizam u Hrvatskoj: izrada akcijskog plana održivosti turizma Istre“; član Odbora za znanost matičnog Fakulteta; obavlja koordinaciju suradnje s nastavnim bazama u vidu gospodarskih subjekata iz područja turizma, a kako bi se ostvarila refleksija znanosti s gospodarskom praksom; sudionik ocjenjivanja prezentacije turističkih destinacija u organizaciji Ministarstva turizma radi odabira najboljih dionika u kategoriji „Destinacija godine“ (2015. i 2018. god.).

Popis obavijesti