Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Utjecaj monetarne i fiskalne politike na financijska tržišta i institucije

Opis projekta

Jedinstvenost monetarne i fiskalne politike pri provedbi mjera ekonomske politike zemlje predstavlja temeljnu paradigmu klasične ekonomije. Takvo podrazumijevanje odnosa pretpostavljalo je da se monetarna i fiskalna politika kontinuirano nadopunjuju uklanjajući time međusobne nedostatke. Suvremeno shvaćanje odnosa monetarne i fiskalne politike s jedne strane, i ekonomskog rasta i razvoja zemlje s druge strane, polazi od diferenciranih odnosa i često, suprotstavljenih razmišljanja. 

Velikim dijelom svojih mjera, monetarna i fiskalna politika su usmjerene financijskom i ekonomskom razvoju nekog gospodarstva. Međutim, odnos između financijskog i ekonomskog razvoja nije jednostrano određen, već se on može promatrati sa četiri aspekta. Dva aspekta razmatraju uzročno-posljedični odnos financijskog i ekonomskog razvitka pri čemu se međusobno razlikuju u smjeru takve uzročno-posljedične veze. Treći aspekt (tzv. hipoteza povratne veze) pretpostavlja dvosmjerni uzročno-posljedični odnos pri čemu se pripisuje jednaka važnost razvoju financijskog sustava (tržišta i institucija) i realnog sektora gospodarstva. Četvrti aspekt (tzv. hipoteza neutralnosti) negira postojanje uzročno-posljedične veze financijskog i realnog sektora.

Uslijed ovakvih proturječnih stajališta, a uvažavajući i činjenicu da je hrvatski financijski i gospodarski sustav u razvoju, realno je očekivati specifične rezultate provedenih istraživanja. U svakom slučaju, dobiveni rezultati, osim svoje teorijske vrijednosti kojom doprinose novim znanstvenim spoznajama i povećavaju fond ekonomskog znanja, imaju i svoju primjenjivu vrijednost nositeljima ekonomske politike u Republici Hrvatskoj kao vrijedan izvor informacija pri formiranju elemenata ekonomske politike zemlje.

Znanstveni ciljevi koji se žele postići ovim znanstvenim projektom počivaju na utvrđivanju veze i smjera povezanosti financijskog i realnog sektora koji proizlazi iz različitih mjera fiskalne i monetarne politike, odnosno mjera kojima se reguliraju odnosi na financijskim tržištima i financijskim institucijama. Budući da će se znanstvenim projektom sagledavati međunarodni aspekti, ali i tržište u Republici Hrvatskoj, očekuju se rezultati koji mogu čak i odstupati od uvriježene ekonomske misli posebice u domeni tržišta u razvoju kakvo je hrvatsko financijsko tržište.

Projektni tim

  1. Prof. dr. sc. Dean Učkar – voditelj znanstvenog projekta
  2. Prof. dr. sc. Sandra Krtalić
  3. Prof. dr. sc. Manuel Benazić
  4. Izv. prof. dr. sc. Marta Božina Beroš
  5. Danijel Petrović, mag. oec.