Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Primjena i percepcije holističkog marketinga u Hrvatskoj

Trajanje projekta

 • Od 31. listopada 2019. do 31. listopada 2022.

Opis projekta:

Poslovanje suvremenih poslovnih organizacija odvija se u uvjetima zasićenih tržišta, promjenjivih zahtjeva potrošača, sve agresivnije konkurencije, različitih društvenih zahtjeva, te sve veće primjene informacijsko komunikacijske tehnologije u poslovanju. Navedeno nameće potrebu promjene filozofija poslovanja. Menadžment poslovnih  organizacija u sve većoj mjeri treba holističku, širu integriranu perspektivu o poslovanja svoje organizacije. Tako se primjerice posljednjih godina u sve većoj mjeri promatra utjecaj poslovanja organizacija na zdravlje ljudi, prirodu, korištenje oskudnih resursa te se od poslovnih organizacija društveno zahtijeva odgovorno poslovanje. Kao odgovor na ove trendove razvijen je koncept holističkog marketinga.

Koncept holističkog marketinga temelji se na razvoju, dizajnu i provedbi marketinških programa, procesa i aktivnosti koje prepoznaju njihovu širinu i međusobnu ovisnost (Kotler, Keller, Martinović; 2014.). Obuhvaća četiri važna podkoncepta, i to: 1. Integrirani marketing; 2. Interni marketing; 3. Marketing odnosa, i 4. Marketing poslovnih rezultata. Analizom dostupne literature utvrđeno je da je u svijetu dosad provedeno puno znanstvenih istraživanja, ali iz pojedinih područja holističkog marketinga. U domaćoj literaturi su pojedina područja holističkog marketinga obrađena s različitih aspekata i većinom na općoj razini. Predloženim će se istraživanjem nastojati obuhvatiti primjenu aktivnosti svih četiri podkoncepta holističkog marketinga i utvrditi njihov utjecaj na poslovanje organizacija u Hrvatskoj. Naime, svrha je istraživanja produbiti postojeća saznanja o primjeni koncepcije holističkog marketinga u hrvatskoj poslovnoj praksi.

Projektni tim:

 • izv. prof. dr. sc. Dragan Benazić, voditelj projekta
 • prof. dr. sc. Danijela Križman Pavlović
 • izv. prof. dr. sc. Ariana Nefat
 • izv. prof. dr. sc. Erik Ružić
 • Sara Maga, mag. oec.

Rezultati projekta:

Radovi izrađeni u sklopu projekta doprinose Strategijskom cilju kvalitete FET-a „Unaprijediti znanstveno istraživački rad i poticati inovativnost.

Dosad objavljeni radovi vezani su uz područje znanstvenog projekta (posebno područje održivog marketinga te društvenih mreža te doprinose sljedećim ciljevima projekta:

 • Utvrditi percepcije potrošača u svezi dobrobiti koju pruža holistički marketing posebice u području održivosti
 • Utvrditi utjecaj novih tehnologija (poput umjetne inteligencije i sl.) na poslovanje hrvatskih poslovnih organizacija.
 • Utvrditi primjenu aktivnosti koncepta internog marketinga u poslovanju hrvatskih poslovnih organizacija

Rezultati dosada objavljenih radova ukazuju da potrošačka dobrobit, koja je ocijenjena tek nešto iznadprosječno, općenito nema važnosti na zadovoljstvo životom, dok osobni i obiteljski odnosi, slobodno vrijeme i obrazovanje imaju značajnijeg utjecaja. Istraživanjem odabranih društvenih mreža otkrile su se preferencije korisnika prema obilježjima oglasa na društvenim mrežama. Istraživanje je pokazalo pokazuje da korisnici pretežno koriste društvene mreže poput Youtube mreže za zabavu, preko mobilnih uređaja te preferiraju gledanje video zapisa do 5 minuta. Osim toga, društvenu mrežu za razmjenu video sadržaja Youtube pretežno koriste pripadnici mlađe Z populacije te ju aktivnije koriste za kupnju proizvoda odnosno više vjeruju influencerima nego stariji potrošači. Navedeni rezultati imaju implikacija za marketinški menadžment vezan uz društveno odgovorno poslovanje vezano uz ponudu proizvodu koji zadovoljavaju različite aspekte potrošačke dobrobiti te time utječu na potrošačevo zadovoljstvo. Nadalje, za cjelokupno poslovanje poduzeća neophodna je sve veća prisutnost na društvenim mrežama budući da one imaju utjecaja na ponašanje potrošača i njihove percepcije promocijskih poruka i uzimanja u obzir preporuka influencera kod donošenja kupovnih odluka.

Nadalje, Provedenim istraživanjem faktora atraktivnosti poslodavca prepoznati su najvažniji te najmanje važni faktori atraktivnosti, prepoznate su signifikantne razlike prema spolu, te veze među pojedinim varijablama. Povrh toga, istraživanjem su prepoznata tri faktora atraktivnosti, a to su sadržajna atraktivnost radnog mjesta, materijalni uvjeti rada te sloboda u obavljanju posla.

Istraživanjem primjene novih tehnologija fokusiralo se na razumijevanje korištenja chatbot tehnologije od strane poslovnih korisnika. Sve je više istraživanja u ovom području no sa gledišta krajnjih korisnika. S obzirom da se prodajni put u poslovnom svijetu razlikuje od onog sa strane krajnjih korisnika, ovim eksplorativnim istraživanjem utvrdili su se glavni razlozi korištenja chatbot tehnologije od strane poslovnih kupaca kao i utjecaj ove tehnologije na poslovne odnose.

Nadalje, u sklopu projekta istraživanjem primjene određenih aspekata koncepcije internog marketinga utvrđeno je postojanje utjecaj internog dijeljenja informacija kao ključnim čimbenikom unapređenja procesa razvoja novih proizvoda.

U sklopu projekta provedeno je istraživanje o značaju kriznog menadžmenta u djelovanju suvremenih destinacijskih menadžment organizacija, razvijen je teorijski model koji objašnjava ulogu DMO-a u upravljanju krizama u turizmu. Model pokazuje vezu između koncepata održivosti destinacije, upravljanja krizama i otpornosti. Rezultati su pokazali da DMO-i nedovoljno inkorporiraju krizni menadžment u svoje poslovne aktivnosti.

Radovi:

 1. Nefat, A., Benazić, D. Ecological and Social Aspects of Sustainable Consumption and Gender-Based Differences, 36th IBIMA International Conference, Granada, Spain, 2020, (ISBN: 978-0-9998551-5-7) (zbornik u objavi), https://ibima.org/accepted-paper/ecological-and-social-aspects-of-sustainable-consumption-and-gender-based-differences/
 2. Nefat, A., Benazić, D. (2020) UTJECAJ POTROŠAČKE DOBROBITI NA ZADOVOLJSTVO ŽIVOTOM U KONTEKSTU PODRUČJA ŽIVOTA U HRVATSKOJ, Ekonomska misao i praksa, Vol 29, No 2, str. 449-470, https://hrcak.srce.hr/file/360835https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=360835
 3. Stipetić, L, Benazić, D., Ružić, E. PONAŠANJE KORISNIKA DRUŠTVENIH MREŽA ZA RAZMJENU VIDEO SADRŽAJA, Kovšca, V., Keglević Kozjak, S., Cvetko, L. 5th International Scientific and Professional Conference (CRODMA 2020) October 23rd, 2020, Faculty of Organization and Informatics, University of Zagreb, Varaždin, Croatia (online konferencija), str. 77-91, https://crodma.hr/wp-content/uploads/2020/12/2-contents.pdf
 4. Srednoselec, T., Ružić, E., Benazić, D. (2021) FAKTORI ATRAKTIVNOSTI I IZGRADNJA MARKE POSLODAVCA IZ PERSPEKTIVE GENERACIJE Z, Journal of the Polytechnic of Rijeka, No. 9, https://hrcak.srce.hr/file/377693
 5. Lovrić, Iva; Benazić, Dragan; Ružić, Erik, NAVIKE I STAVOVI MLADIH POTROŠAČA U KORIŠTENJU DRUŠTVENIH MREŽA ZA RAZMJENU SLIKOVNIH SADRŽAJA // International Scientific and Professional Journal (CroDiM), 5 (2022), 1; 101-110 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni), https://crodma.hr/wp-content/uploads/2022/03/1-C2022-25-compressed.pdf
 6. Križman Pavlović, Danijela: Održivi menadžment turističke destinacije i suradnja // Kulturna baština u turističkoj destinaciji - Vrednovanje i održivo upravljanje / Floričić, Tamara ; Floričić, Barbara (ur.). Pula, Medulin: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli ; Općina Medulin, 2019. str. 72-108 (poglavlje u knjizi, znanstveni rad), ISBN 978-953-8278-30-3, file:///C:/Users/User/Downloads/kulturna_bastina_u_turistickoj_destinaciji_-_vrednovanje_i_odrzivo_upravljanje.pdf
 7. Daljevec, Kristina; Ružić, Erik; Benazić, Dragan: Navike generacije Z u korištenju medija s posebnim osvrtom na utjecaj COVID-19 pandemije // Proceedings of 27th CROMAR Congress Let the masks fall - New consumer in business and research / Leko Šimić, Mirna (ur.). Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, 2021. str. 44-68 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 8. Križman Pavlović, Danijela; Bušelić, Marija; Gal, Silvana: Kvaliteta odgajatelja – čimbenik kvalitete hrvatskog sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja // Oeconomica Jadertina, 10 (2020), 1; str. 3-30 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni), ISSN 1848-4956, https://hrcak.srce.hr/file/349142
 9. Križman Pavlović, Danijela; Crnobori, Enco: Role of Destination Management Organizations in Tourism Crises Management: Insight from Croatia // Rural Tourism: Quality, Sustainability, Inclusiveness / Tubić, Dejan ; Bakan, Rikard ; Pleša Puljić, Nikolina (ur.). Virovitica: Veleučilište u Virovitici, 2022. str. 1-18 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni), ISBN 978-953-8028-17-5, https://www.researchgate.net/publication/365806527_Role_of_Destination_Management_Organizations_in_Tourism_Crises_Management_Insight_from_Croatia
 10. Križman Pavlović, Danijela; Kirac, Antonio: Primjena virtualne i proširene stvarnosti u turizmu: stanje i perspektive // 7th International Scientific and Professional Conference CRODMA 2022, Book of Papers / Gregurec, Iva (ur.). Varaždin: CRODMA Croatian Direct Marketing Association, 2022. str. 175-190 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni), ISSN 2459-7953, https://crodma.hr/wp-content/uploads/2022/10/CRODMA-2022.pdf
 11. Krneta, Bruno; Ružić, Erik: Vjeruje ili Generacija Z u društvenu odgovornost? – ispitivanje percepcije društveno odgovornih kompanija i proizvoda // Book of Papers: 7th International Scientific and Professional Conference (CRODMA 2022) / Gregurec, Iva ; Keglević Kozjak, Suzana ; Hrustek, Larisa ; Cvetko, Ladislav (ur.). Varaždin, 2022. str. 1-12 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni), https://crodma.hr/wp-content/uploads/2022/10/CRODMA-2022.pdf
 12. Ružić, Erik; Benazić, DraganThe Impa ct of Internal Knowledge Sharing on Sales Department’s Innovativeness and New Product Commercialization // Organizacija : journal of management, information systems and human resources, 54 (2021), 2; 147-160 doi:10.2478/orga-2021-0010 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni), https://sciendo.com/article/10.2478/orga-2021-0010
 13. Biondić, Klara; Ružić, Erik; Benazić, Dragan A STUDY ON THE INTERNAL COMMUNICATIONSATISFACTION OF CROATIAN EMPLOYEES.  // Conference Proceedings of the 10th International Scientific Conference "Finance, Economics and Tourism - FET 2022 / Družić, Gordan ; Benazić, Dragan ; Učkar, Dean ; Afrić Rakitovac, Kristina ; Basarac Sertić, Martina (ur.). Pula: Juraj Dobrila University of Pula, Croatian Academy of Sciences and Arts (HAZU), 2023. str. 49-64 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 14. Ružić, Erik; Benazić, Dragan; Paliaga, Marko EMPLOYER BRANDING: AN INVESTIGATION INTO THE DIFFERENCESIN PERCEPTION OF THE ATTRACTIVENESS DIMENSIONS AMONG GENERATION Z MEMBERS IN CROATIA.  // Conference Proceedings of the 10th International Scientific Conference "Finance, Economics and Tourism - FET 2022" / Družić, Gordan ; Benazić, Dragan ; Učkar, Dean ; Afrić Rakitovac, Kristina ; Basarac Sertić, Martina (ur.). Pula: Juraj Dobrila University of Pula, Croatian Academy of Sciences and Arts, 2023. str. 29-47