Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Računovodstvo kao potpora održivom poslovanju

Naslov znanstvenog projekta na engleskom jeziku: Accounting as a support to sustainable business

Znanstveno područje: Društvene znanosti

Znanstveno polje: Ekonomija

Znanstvena grana: Računovodstvo

Ključne riječi (navesti pet ključnih riječi):  Računovodstvo i revizija, Održivo poslovanje, Financijski izvještaji, Izvješća o održivosti, Integrirana izvješća, Intelektualni kapital, Proračunske i neprofitne organizacije, Financijske institucije, Računovodstvene prijevare

Sažetak projekta:

Globalni ciljevi održivog razvoja (SDGs) na globalnoj razini, te Europski zeleni plan na razini EU pred organizacije stavljaju brojne nove izazove vezane uz postizanje održivog načina poslovanja. Značajnu ulogu u navedenom procesu ima i računovodstvo, prvenstvo kroz pripremu informacijske podloge neophodne za upravljanje organizacijom, ali i za informiranje sve većeg broja zainteresiranih dionika.

S ciljem realizacije Europskog zelenog plana, na razini Europske Unije donesene su brojne regulative, uključujući i Direktivu (EU) 2022/2464 o korporativnom izvješćivanju o održivosti (eng. The Corporate Sustainability Reporting Directive, tzv. CSRD Direktiva). Obveza objave informacija o održivosti na snazi je već nekoliko godina, a rezultat Direktive o nefinancijskom izvješćivanju (tzv. NFRD Direktiva). Međutim, NFRD Direktiva nije obuhvatila značajniji broj organizacija, nije predvidjela obvezne standarde te provjeru objavljenih informacija, što je rezultiralo i njenom zamjenom s CSRD Direktivom. CSRD Direktiva stavlja pred organizacije brojne izazove u narednom razdoblju. S obzirom da se novom CSRD Direktivom obveza objave izvješća o održivosti proširuje  na sva velika poduzeća, ali i ona mala i srednja čiji su vrijednosni papiri uvršteni na organizirano tržište kapitala, brojna poduzeća će se po prvi puta susresti s pripremom izvješća o održivosti, što će zasigurno rezultirati dodatnim administrativnim i financijskim opterećenjem. Konkretno, implementacijom CSRD Direktive, očekuje se povećanje obveznika pripreme izvješća o održivosti sa cca. 11.600 na 49.000 poduzeća na razini Europske Unije (Europska komisija, 2021). Druga značajna odredba nove CSRD Direktive odnosi se na obvezu priprema izvješća o održivosti korištenjem Europskih standarada za izvješćivanje o održivosti (ESRS), što znači i izmjene metodologije pripreme izvješća za poduzeća koja već izvješćuju, odnosno upoznavanje s novom metodologijom za sve organizacije te  konzultante. Očekuje se da će navedena izmjena doprinijeti većoj razini standardizacije i harmonizacije izvješćivanja o održivosti. CSRD Direktiva uvodi i obveznu provjeru sadržaja izvješća o održivosti (reviziju) što bi trebalo rezultirati većim povjerenjem u objavljene informacije. Stoga se očekuju i novi izazovi za revizore i revizorska društva s obzirom da se širi područje obuhvata revizije (dosada je obveza revizora bila samo provjera da li je pripremljeno nefinancijsko izvješće ili nije, bez kontrole njegova sadržaja).

Na razini EU posebni je naglasak dan na objavu okolišnih informacija što je detaljno propisano Uredbom (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja (tzv. Uredba o taksonomiji) i pripadajućim delegiranim aktima. Posebno je naglašena i potreba objave informacija o održivosti financijskih institucija kroz Uredbu (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (tzv. SFRD Uredba).

Sve navedene izmjene regulative pred organizacije stavljaju brojne izazove u smislu prilagodbe istima, a posebno značajnu ulogu u tome imat će i računovodstvena profesija koja mora omogućiti adekvatnu i pravovremenu informacijsku podlogu za objavu potrebnih informacija. Povrh potpore u pripremi informacija zahtijevanih regulativom, računovodstvo ima značajnu ulogu u pripremi i osiguranju kvalitete i ostalih informacija potrebnih za donošenje odluka vezanih uz održivo poslovanje (primjerice praćenje i mjerenje intelektualnog kapitala organizacije, osiguranje pouzdanosti računovodstvenih informacija putem smanjenja vjerojatnosti nastanka prijevara i pogrešaka). Stoga će se ovim projektom nastojati istražiti učinak navedenih regulativa na poslovne organizacije i ustanove iz različitih sektora, ali i najboljih načina kako da se organizacije prilagode novim uvjetima poslovanja. Nadalje, projektom će se nastojati istražiti učinak održivog poslovanja na financijske performanse organizacija u privatnom i javnom sektoru, polazeći od pretpostavke da održivo poslovanje doprinosi i poboljšanju financijskih performansi. Naposljetku, navedeno će se sagledati i iz perspektive mogućnosti ne/primjene umjetne inteligencije.

Projektni tim:

  1. prof. dr. sc. Alfio Barbieri
  2. prof. dr. sc. Lorena Mošnja Škare
  3. prof. dr. sc.  Robert Zenzerović
  4. izv. prof. dr. sc. Ksenija Černe
  5. izv. prof. dr. sc. Danijela Rabar
  6. izv. prof. dr. sc. Ticijan Peruško
  7. dr. sc. Adriana Galant, predavač, znanstveni suradnik

Trajanje znanstvenog projekta: 01.12.2023. – 30.11.2026.

Odobrenje projekta:  Odluka o prihvaćanju znanstvenog projekata Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli - „Računovodstvo kao potpora održivom poslovanju / Accounting as a support to sustainable business, sjednica Fakultetskog vijeća Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, od 27.studenog 2023. godine.