Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ciljevi i aktivnosti

1.     stvaranje mreže znanstvenika koji promiču akademsku izvrsnost u istraživanju Europe i EU s različitih aspekata (ekonomski, pravni, kulturni, i drugi) i znanstvenu suradnju među disciplinama zastupljenim na UNIPU i drugim (inter)nacionalnim sveučilištima u području od interesa centra

2.     stvaranje poticajnog okruženja i stručnog foruma za raspravu o pitanjima Europe i EU kroz javna događanja (poput: gostujućih predavanja, seminara cjeloživotnog obrazovanja, radionica i konferencija, obilježavanja Dana Europe)

3.     djelovati kao poveznica između sveučilišne zajednice (prvenstveno UNIPU-a) i kreatora hrvatskih politika, istraživačkih centara i specijaliziranih instituta, lokalne zajednice, organizacija civilnog društva i medija, prije svega kroz davanje mišljenja, komentara i pružanje znanstvene analize na konkretna europska pitanja kao i ona od nacionalnog značaja u kontekstu Europe i EU

4.     poticanje studenata preddiplomskih i diplomskih studija na pisanje radova na temu Europe ili EU, te podržavati studente poslijediplomskih specijalističkih i doktorskih studija, ali i postdoktorande, u istraživanju pitanja u okviru interesa znanstvenika okupljenih u centru. Posebni poticaj dat će se u u obliku nagrade za najbolji napisani diplomski i specijalistički poslijediplomski  rad na europsku tematiku.

5.     djelovati na diseminaciji specifičnih znanja vezanih uz Europu i EU kroz sveučilišnu izobrazbu studenata, odnosno obogaćivati sveučilišni kurikulum kolegijima usmjerenim na područje europskih integracija

6.     objavljivanje udžbenika i autorskih knjiga iz područja europskih istraživanja , znanstvenih članaka u časopisima, pokretanje online publikacija (tzv. članaka u nastajanju – working papers)

7.     vodstvo i koordinacija europskih znanstvenih projekata.

Dugoročni cilj centra: svojom ekspertizom pokriti sva područja europskih integracija, među ostalima: ekonomiju, pravo, povijest i druge društveno-humanističke znanosti kao i produbiti istraživanja na području europskih jezika i književnosti. Nadalje, cilj je povećati vidljivost (prepoznatljivost) i prisutnost Sveučilišta u znanstvenim istraživanjima, ali i na lokalnoj i nacionalnoj razini.